Проект APP4INNO

Създаване и промоция на нови подходи  и инструменти  за засилване на конкурен-тоспособността и иновациите на първичния сектор в Югоизточна Европа

Кратко Резюме

Проектът SEE/D/0223/1.2/X „Създаване и промоция на нови подходи  и инструменти  за засилване на конкурентоспособността и иновациите на първичния сектор в Югоизточна Европа” с акроним APP4INNO стартира на 1-ви октомври, 2012 с финансовата подкрепа на Програмата за Транснационално Сътрудничество в Югоизточна Европа. Проектът е по приоритетна ос "Подпомагане на иновациите и предприемачеството" на програмата, област на интервенция "Развитие на благоприятна среда за иновационно предприемачество".

Водещ партньор по проекта е Veneto Agricoltura – Регионалната Агенция за селско-стопанство, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост  на областта  Венето в Италия. В проекта са включени общо 15 партньори от Италия, Унгария, България, Гърция, Румъния, Сърбия, Албания, Хърватска и Украйна.

Отправната точка на проекта с акроним APP4INNO е необходимостта от установяване на транснационални мрежи между малките предприятия и микропредприятията, които могат да създадат постоянни иновационни процеси и да мобилизират критична маса. За тази цел той създава транснационална система за подкрепа на конкурентоспособността за използване на иновационните възможности на селскостопанските МСП в страните от региона на Югоизточна Европа, създаване на рамкови условия за МСП за достъп до иновации, трансфер на технологии и сътрудничество като основни ключови моменти за тяхната конкурентоспособност на международните пазари.Тя ще действа чрез "трансфер" и разпространение на подходи, услуги и инструменти за подобряване на конкурентоспособността на МСП в селското стопанство, не само от гледна точка на подобряване на производствените процеси на равнището на единични МСП, но също така и най-вече от гледна точка на групиране на предприятията (клъстъринг) с цел повишаване н ефективността на прилаганите производствени средства.

С първоначалните дейности проектът определи подходите и методологиите за укрепване на конкурентоспособността на МСП в селското стопанство, както и специфичните сектори (области на действие) и вида на малките и средните предприятия, в които определени подходи могат да имат най-ефективен резултат.Това е необходимо за да се осигури наличието на оперативни инструменти за подпомагане на конкурентоспособността, приспособени към всяка включена в проекта територия. Определените подходи и свързаните с тях инструменти се привеждат в действие чрез осигуряване (по отношение на човешките ресурси и ИТ инструментите) на постоянна транснационална система за подкрепа на МСП, организирана от партньорите и способна да активира взаимодействие с институциите на национално равнище, както и с други организации активни в областта на технологиите и иновациите.Трансграничната платформа за услуги представлява транснационален "мета-клъстер" на МСП, които в определени области на действие може да си сътрудничат, да създават взаимодействие и да присъединяват критична маса.

За повече информация кликнете върху заглавията по-долу:

История на проекта и основна цел »

В Югоизточна Европа селското стопанство е развито в различна степен. Предприятията не могат да развиват конкурентоспособност на международния пазар. Територията в обхвата на проекта има силен селскостопански потенциал, но страда от изолация. МСП от селскостопанския сектор в тези територии трудно могат да достигнат пазарите отвъд техните местни граници, а на пазарите доминират големи предприятия и конкуренти, идващи от държави извън границите на ЕС.

Проектът е насочен към ниската конкурентоспособност на МСП в селското стопанство, дължаща се на липсата от внедряване на иновации, научни изследвания и интернационализация на услугите. Той се фокусира върху иновационните възможности във високото качество / традиционните производства и създава транснационална платформа от услуги в подкрепа на иновациите, за трансфер на технологии и сътрудничество между МСП, за повишаване на конкурентоспособността им на международните пазари.

Иновативността на проекта се крие в представянето на транснационална концепция, адресираща липсата на иновации и конкурентоспособност на МСП в селското стопанство. Прехвърлянето на методологии и инструменти, използвани от други сектори като промишлеността, към МСП в селското стопанство е ключовия елемент. Участието в проекта на институции - създаващи политики, може да спомогне за споделяне на общи цели при изграждане на конкурентоспособно и устойчиво селско стопанство.

Методологически подход »

Ориентираният към резултати подход е в съответствие с подхода за изпълнение на Програмата в посока към "видими и конкретни проекти за сътрудничество", както е посочено в Оперативното Ръководство на Програмата за Трансгранично Сътрудничество в Югоизточна Европа. Всички дейности по проекта са "основана на знанието". Проектът определя подходи и методологии за укрепване на конкурентоспособността на МСП в селското стопанство и след това подготвя транснационалната система в подкрепа на МСП. Прилагането на подхода и услугите се извършва чрез пилотни проекти. Интегриран план разпространява постиженията по проекта в други региони и страни. След това идва външна независима оценка. Методиката на проекта предвижда обмен на принципите в МСП в селското стопанство, със заинтересованите лица от проекта и целевите групи. Този подход на участие и многостепеност е в съответствие с подходите в ЕО.

Селското стопанство е сектор, свързан неизменно с местните обичаи и със средна възраст на предприемачите - по-висока отколкото в другите сектори. В тази социална и културна среда въвеждането на иновации може да се постигне само ако целите, насоките, методологиите и инструментите се споделят с целевите групи. "Посланията" към малките и средни предприятия ще бъдат ясни когато се надгражда върху техните местни нужди, посочвайки традициите и местните култури в светлината на техния потенциал. Проектът може да разчита на институционалните роли на партньорството за противодействие на ограниченията. Възприемането на политиките на ЕС като ограничение се намалява чрез ролята от страна на партньорите в подкрепа на политиките.

За да се избегне припокриване с мерките на Структурните Фондове, Европейския Земеделски Фонд за Регионално Развитие (EAFRD) и Инструмента за Предприсъединителна Помощ (IPA) е извършена проверка. Укрепването и разпространението на иновациите и конкурентоспособността са насочени към конкретни национални и регионални политики на страните и регионите, включени в проекта. На секторно равнище, целта за разработване на общи подходи и инструменти за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността в селското стопанство и за подобряване уменията на операторите е координирана и тясно свързана с основните национални и регионални политики в областта на земеделието и селските райони.

Основните целеви групи са институциите, работещи в сферата на науката и изследванията и действащи организаци в подкрепа на бизнеса, включени в проекта като партньори. Институциите ще имат възможност за подобряване на техните действия в областта на политиките и управлението. Включените в проекта МСП ще действат като съвкупност от ядра за привличане на голям брой малки и средни предприятия. Заинтересованите страни са: предприятия от следващите сегменти на производствените вериги, научни организации от сектора на селското стопанство, земеделски сдружения на предприемачи и крайните потребители. Всички целеви групи и заинтересовани лица ще имат пълен и свободен достъп до резултатите от проекта.

Очаквани постижения и резултати »

Основните постижения са както следва: оперативни методики и инструменти, интерактивен интернет сайт с wiki и twitter инструменти, транснационална платформа за конкурентоспособност на първичния сектор, уеб базирана система за транснационалната платформа, методология за събиране на данни и анализ. Резултатът от въздействието ще се изрази в по-висок доход за малките и средни предприятия от селското стопанство, правейки по-привлекателен за младите поколения селскостопанския сектор, за да се запази околната среда и социалните функции на селското стопанство.

Участието на целевите групи и заинтересованите страни гарантира, че резултатите ще отговорят на местните нужди. Институционалната и политическа устойчивост се осигурява от институционалния профил на партньорите. Устойчивостта ще бъде насърчена в рамките на действията за участие на институциите и от интегрирания плана на проекта. Финансовата устойчивост на новите структури се осигурява от системите за финансово управление и оперативен ангажимент на партньорите. Възможността за трансфер на резултатите ще бъде осигурена чрез заложените в проекта дейности по разпространение. Партньорите ще популяризират постиженията по проекта в други мрежи.

Единадесет области с различни социално-икономически, инфраструктурни и културни характеристики са разположени в девет страни и по този начин зоната за сътрудничество по проекта е представителна за цялото територия на Югоизточна Европа. Участието на предприятия придава транснационална добавена стойност за създаване на сътрудничество и възможности за интернационализация на местните производствени системи.

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web