Основни части на проекта

Техническо и финансово управление на транснационален проект

Техническото и финансово управление на транснационалния проект се отнасят до всички дейности, извършвани от бенефициентите за доброто изпълнение на проект APP4INNO, включително всички технически, икономически и финансови дейности по управление и отчетност. То е насочено към постигане на следните цели: 1) правилно изпълнение на проекта по отношение на съдържанието, чрез своевременното постигане на всички резултати и показатели; 2) добро финансово управление, изпълнение на задълженията, свързани с управлението на средствата от Европейски Фонд за Регионално Развитие и Инструмент за Предприсъединяване, както и тези, свързани с хоризонталните политики на Европейския Съюз; 3) нормална комуникация между партньорите, а така също и със съответните органи на програмата. Водещият партньор е отговорен за цялото управление на проекти, което ще бъде извършвано съвместно от всички бенефициенти под ръководството на Управляващия комитет на проекта. Управляващият комитет на проекта осигурява основните стратегически решения, свързани с цялото изпълнение и следи за постиженията по проекта. Процесите по изпълнението ще бъдат представени в "Одитна пътека по проекта", в която ще бъдат идентифицирани всички участници и резултатите от административното управление на проекта. Тясното сътрудничество и координация се осигурява от Бюро за помощ (Help Desk) по проекта. Всеки партньор поема ангажимент за технико-административното управление на собствените си специфични дейности и свързаните с тях финансови задължения за отчетност. Водещият партньор осигурява цялото техническо, административно и финансово управление на проекти с отношение към органите на програмата.

Комуникационни дейности.

Комуникационните дейности се отнасят до всички дейности на информация, разпространение и управление на знанията по проекта, чиято цел е повишаване на общата осведоменост като цяло на ниво политици, оператори и широката общественост и разпространение на техническо ноу-хау и иновации в селското стопанство. За тази цел всеки партньор по проекта назначава мениджър комуникация, който ще работи в контакт с Бюрото за помощ по проекта. Дейностите се реализират в съответствие с вътрешна и външна стратегия, както на международно така и на регионално ниво. За ясно представяне и разпознаваемост на координирания профил на проекта за всички са разработени правила за вътрешна и външна комуникация. Средствата за изпълнение на комуникационните дейности са както чрез използването на електронни медии (интернет страница и инструменти wiki), така и на материали - дигитални и на хартиен носител, например брошури и листовки. И двете са разработени на националния език на всеки един от участници в проекта за да се осигури цялостно разбиране и разпространение на информацията. Над тези хоризонтални средства в техническата част за комуникация е предвидено разпространение на резултатите от проекта, ориентирани към целевата група. В тази част се предвиждат събития за участие на целевата група и за повишаване на осведомеността на политиците. Партньорите използват съответно своите местни / национални и международни мрежи за създаване на стратегически съюзи разпространение и активно ще публикуват статии в списания и вестници. Събитията за трансгранично разпространение на съдържанието на проекта и резултатите от неговото реализиране (среща за стартиране на проекта, заключителна конференция) са планирани с участието на местни политици и заинтересовани страни.

Разработване на инструменти, услуги и цели за конкурентоспособност на първичния сектор

Проектната част цели определяне на методологическата рамка за създаване на платформата. Характеристиките на платформата се определят по отношение на условията, съдържанието и целите на нейните основни дейности; това е общ инструмент в подкрепа на МСП от селското стопанство за поддържане на позиция на международния пазар чрез насърчаване на иновациите. За тази цел три основни аспекта се разглеждат: (1) определяне на подходи и следователно на услуги, които платформата да предоставя на МСП от селското стопанство; (2) определяне на областите на действие с хоризонталните теми, пресичащи традиционните селскостопански сектори, за които допринасят подходите и услугите предоставяни от платформата; (3) определяне на минимални стандарти по отношение на конкурентните възможности и потенциал за иновации, които трябва да бъдат на разположение на селскостопански предприятия за достъп до подходите и услугите на платформата. Партньорите по проекта изработват два основни референтни документи "Доклад за значимите подходи за укрепване на конкурентоспособността на първичния сектор" и "Оперативното ръководство за приемане подходи за развитие в селското стопанство", които са в основата на реализиране на по-нататъшните действия по проекта.

Стартиране на транснационална постоянна платформа за конкурентоспособност на първичния сектор

Тази част от проекта е за създаването на "транснационална постоянна платформа за конкурентоспособност на първичния сектор", т.е. на транснационална система за подкрепа на МСП, управлявана от партньорите по проекта. Чрез платформата се предоставят подходи и услуги на МСП, които работят в определени области на действие и показват необходимия потенциал, определен от партньорите по проекта за успешното въвеждане на иновации и повишаване на конкурентоспособността. Въпреки това, транснационалната платформа за услуги за конкурентоспособност на МСП в селското стопанство не е "каталог на услуги" само за малки и средни предприятия. Тя създава транснационален виртуален "мета-клъстър" от МСП, които в определени области на действие си сътрудничат, създават полезни взаимодействия и привличат критична маса. МСП могат да взаимодействат не само с партньорите по проекта, но и помежду си, което предизвиква процеси в подкрепа на споделяне на потребности и установяване на споразумения и съвместни бизнес проекти. Проектът включва осигуряване на оборудване и стартиране на платформата (по отношение на човешките ресурси и ИТ инструменти) чрез: (1) обучение на "вътрешен" персонал на партньорите по проекта, който да доставя услугите, (2) определяне на мястото на ИТ инструменти в подкрепа на предоставянето на услугите, и интегриране на wiki инструменти. "Общността" от участници за подкрепа в областта на селското стопанство и малките и средни предприятия, установени в рамките на платформата, са в състояние да привличат и да активирате взаимодействие на национално и регионално ниво с институции и с други участници в подкрепа на бизнеса, които се възползват от съдържанието в мрежата и подобряват техния капацитет да изпълняват своите институционални роли.

Пилотни дейности за прилагане на услуги и за насърчаване на нематериалната стойност от дейности в първичния сектор

Проектната част се състои от пилотно приложение в рамките на подходите и услугите на "транснационалната постоянна платформа за конкурентоспособност на първичния сектор", за да се покаже тяхната ефективност и годност за генериране на иновации и да се засили конкурентоспособността на първичния сектор. Пилотното тестване се извършва с помощта на инструменти и технически услуги, предоставяни от платформата и нейния персонал, с което се дават фактически доказателства на целевите групи относно ефективността на тези подходи и инструменти. В допълнение, процедурите и инструментите за услугите ще бъдат приспособени по подходящ начин. Поради това пилотните действия имат високо демонстративна стойност по отношение на прехвърлянето на подходи и инструменти към селскостопанския сектор, които обикновено се прилагат за насърчаването на иновациите и конкурентоспособността в други сектори. Следните специални ефекти ще бъдат генерирани от пилотните дейности: (1) МСП в селското стопанство ще бъдат стимулирани да въвеждат иновации и да създават мрежи, подражавайки на подобреното представяне на предприятията, включени в пилотните дейности; (2) местни / регионални / национални институции ще имат възможност да подобрят политиките чрез интегриране на нови подходи и инструменти за иновации в селското стопанство; (3) организациите в подкрепа на бизнеса ще имат възможност да подобрят своя капацитет и ефективност за достигане на техните институционални цели. Това включва: (1) "състезание на идеи" за избор на най-добри пилотни дейности, предложени от малки и средни предприятия; (2) изпълнение на пилотните дейности; (3) целево разпространение на резултатите от пилотните дейности на регионално и на международно ниво.

Оценка на резултатите, капитализация и адресиране за политиките

Проектната част е насочена към утвърждаване и капитализация на подходи и методики за конкурентоспособност на МСП в селското стопанство с цел тяхното насърчаване за интеграция на политиките от всички участващи в проекта региони. Тя превежда доказателства за повишената конкурентоспособност на малките и средните предприятия, произтичащи от изпълнението на проекта, при адресиране на политики и ангажименти, които ще гарантират продължаването на резултатите от проекта в по-широк географски район и след края на проекта. Във връзка с това партньорство се ангажира в по-нататъшно поддържане на резултатите от проекта с помощта на "пакет за проследяване на проекта", съставен на място по време на изпълнението му. Адресирането на политиките ще бъде на местно, регионално, национално и международно ниво, включително и участието на институциите на ЕС и специфични групи за управление на макро-регионални стратегии (Дунавска стратегия). Ще бъдат оценени ефективността на използваните методологии и подходи с цел да се осигури по-широко разпространение на резултатите от проекта. Оценката на резултатите от проекта ще се извършва с участието на МСП в селското стопанство, за подпомагане интегрирането на постиженията на проекта в структурни политики за иновации в селското стопанство. Дейностите ще насърчават изграждането на капацитета на следните целеви групи:

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web