ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διακριτικότητα και οικονομική διαχείριση

Εχει να κάνει με δράσεις που έχουν να υλοποιήσουν όλοι εταίρου του APP4INNO, και συμπεριλαμβάνει τη διαχείριση του φυσικού αντικειμένου και τη διαχείριση του οικονμικού αντικειμένου. Ο στόχος της δράσης είναι:

 1. σωστή υλοποίησης του προγράμματος στις κανονικές χρονο-ροές
 2. σωστή διαχείριση του οικονομικού αντικειμένου
 3. σωστή κι εύρυθμη επικοινωνία όλων των εταίρων.

Δράσεις Επικοινωνίας

Οι δράσεις επικοινωνίας έχουν να κάνουν με την ενημέρωση και διάχυση των αποτελεσμάτων καθώς και με τη διαχείριση της γνώσης. Στόχος είναι να γίνει γνωστό το πρόγραμμα και οι δράσεις της καινοτομίας στον αγροτικό τομέα του τόσο στους φορείς που διαμορφώνουν πολιτική, άλλους φορείς αλλά και το γενικό κοινό. Για το λόγο αυτό θα οργανωθούν σε κάθε εταίρο:

Ανάπτυξη Εργαλείων

Στη δράση αυτή γίνεται η ανάπτυξη εργαλείων, υπηρεσιών και στόχοι για την ανταγωνιστικότητα στον αγροτικό τομέα και η δημιουργία της πλατφόρμας της συνεργασίας. Οι κύριες εργασίας της δράσεις είναι:

 1. ορισμός της μεθοδολογίας των προσφερόμενων υπηρεσιών
 2. δημιουργία της πλατφόρμας υποστήριξης των αγροτικών ΜΜΕ
 3. ο ορισμός των τομέων των δράσεων που θα υλοποιηθούν
 4. (4) ο ορισμός των ελάχιστων απαιτήσεων για την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών επιχειρήσεων

Οι εταίροι θα συντάξουν δύο μελέτες:
(α) «Αναφορά για τον τρόπο ενδυνάμωσης της ανταγωνιστικότητας στον αγροτικό τομέα» (Report on significant approaches to strengthen the competiveness of primary sector) και
(β) «Οδηγός για την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών στον αγροτικό τομέα» (Operational manual for adopting development approaches in agriculture)

Δια-κρατικής πλατφόρμας

Εναρξη της Δια-κρατικής πλατφόρμας για την ανταγωνιστικότητα στον αγροτικό τομέα. Μέσα από την πλατφόρμα θα προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες για τις ΜΜΕ στον αγροτικό τομέα. Επίσης θα δημιουργηθεί μια διακρατική ’meta-cluster’ για όλες τις ΜΜΕ στον αγροτικό τομέα. Η πλατφόρμα θα υποστηρίξει τον ανθρώπινο δυναμικό και τις δράσεις IT με:

 1. εκπαίδευση προσωπικού των εταίρων για να υποστηρίξουν τις ΜΜΕ
 2. εφαρμογή του εργαλείου IT για τις υπηρεσίες και υποστήριξη των αγροτικών ΜΜΕ

Η δράση αυτή θα αναπτύξει:

Πιλοτικές Δράσεις

Οι πιλοτικές δράσις με την διακρατική πλατφόρμα ανταγωνιστικότητας των αγροτικών επιχειρήσεων για να προβληθεί η αποτελεσματικότητα και να δημιουργηθούν οι συνθήκες ανταγωνισμού και εξωστρέφειας.

Με την πιλοτική δράση θα δημιουργηθούν τα εξής αποτελέσματα:

 1. οι αγροτικές επιχειρήσεις θα κληθούν να εφαρμόσουν καινοτομίες και να δημιουργήσουν δίκτυα συνεργασίας
 2. τοπικές και περιφερειακές αρχές θα βελτιστοποιήσουν τις υπηρεσίες τους εισάγοντας νέες καινοτόμες υπηρεσίες προς τις ΜΜΕ
 3. φορείς υποστήριξης της επιχειρηματικότητας θα ενδυναμώσουν τις υπηρεσίες τους με:
  1. με ένα «διαγωνισμό ιδεών» (competition of ideas) για την επιλογή της βέλτιστης πιλοτικής επιλογής
  2. την υλοποίηση των πιλοτικών εφαρμογών
  3. τη διάχυση των αποτελεσμάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο

Προστιθέμενη Αξία και Κεφαλαιοποίηση

Η δράση προβλέπει την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων σε όλες τις εμπλεκόμενες περιφέρειες. Αυτό θα συμβάλει στην συνέχιση των αποτελεσμάτων του προγράμματος ακόμη και μετά το πέρας της δράσης. Η εταιρική σύμπραξη θα υποστηρίξει τη δημιουργία ενός «δικτύου παρακολούθησης» (project follow-up pact). Οι πολιτικές που θα δημιουργηθούν θα έχουν εφαρμογή σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο με τη δημιουργία μακρο-περιφερειών όπως πχ. τη «Στρατηγική παρα-Δουνάβιας ανάπτυξης» (Danube). Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα αποτελέσει μέρος της διαδικασίας. Οι δράσεις του προγράμματος θα υποστηρίξουν τη δυναμική ανάπτυξη ενεργειών για:

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web