OPIS WP-a I AKTIVNOSTI

1. WP1: Transnacionalni projekt i upravljanje financijama

WP se odnosi na sve aktivnosti koje se provode od strane korisnika za provedbu APP4INNO projekta, uključujući sve tehničke, ekonomske i financijske aktivnosti upravljanja i izvješćivanja. Ona ima sljedeće ciljeve: 1) odgovarajuću implementaciju projektnih sadržaja s pravodobno realiziranim rezultatima i indikatorima; 2) dobro financijsko upravljanje, ispunjavanje obaveza koja se odnose na upravljanje ERDF i IPA fondova, kao i one koje se odnose na EU horizontalne politike; 3) dobar komunikacijski protok među partnerima kao i sa odgovarajućim tijelima Programa. Glavni partner je odgovoran za cjelokupno upravljanje projektom, koji će provoditi zajednički svi korisnici pod nadzorom Odbora projekta (PSC). PSC daje glavne strateške odluke koje se tiču cijele provedbe, kao i praćenje postignuća projekta. Implementacija procesa biti će predstavljena u Projektnom revizijskom zapisniku u kojem će svi sudionici biti identificirani. Suradnja i koordinacija bit će osigurane od strane Projektnog info - pulta. Svaki korisnik brine o tehničko-administrativnom upravljanju i o svojim specifičnim aktivnostima kao i o vezanim financijsko računovodstvenim dužnostima. Glavni partner osigurava cijelo tehničko administrativno i financijsko - projektno upravljanje.

2. WP2: Komunikacijske aktivnosti

Odnosi se na sve informacijske aktivnosti, diseminaciju i upravljanje znanjem projekta ,čiji je cilj podići zajedničku svijest na razini politike, operatera i opće javnosti i na širenje tehničkog znanja i inovacija u poljoprivredi. Za tu svrhu , svaki projekt partner imenovati će komunikacijskog menadžera , koji će biti u uskom kontaktu i suradnji sa voditeljem projekta. Aktivnosti će se realizirati prema zajedničkoj unutarnjoj i vanjskoj strategiji i na međunarodnoj i na regionalnoj razini. Za jasnu prezentaciju i visokim stupnjem prepoznatljivosti WP će razviti profil koordinatora koji će se koristiti za sve unutarnje i vanjske komunikacije. Sredstva za ostvarivanje komunikacijskih aktivnosti su elektronska ( web stranica i wiki alati) kao i digitalni i tiskani materijali ,kao što su brošure i letci. Oboje će se razviti na svim projektnim jezicima da bi se osiguralo šire razumijevanje i prenošenje sadržaja. Osim ovih sredstava komunikacije, diseminacija projektnih rezultata orijentirana je na ciljne skupine predviđene u tehničkim WP-ovima, u kojima su događaji koji uključuju ciljne skupine i podizanje svijesti kreatora politike predviđene su u WP5 i WP6. Partneri će iskoristiti važnost njihovih lokalnih/međunarodnih mreža za izradu strateškog diseminacijskog saveza i aktivno će objavljivati članke u magazinima i novinama. Događaji prekograničnog širenja projektnih sadržaja i rezultata organizirani su kroz kick-off sastanke i završnu konferenciju kao i uključenost lokalne politike i interesnih skupina.

3. WP3: Razvoj alata, usluga i ciljeva za konkurentnost u primarnom sektoru

WP3 ima za cilj definirati metodološki okvir za uspostavu Platforme iz WP4. On definira karakteristike platforme u smislu modaliteta , sadržaja i ciljeva glavnih djelatnosti iz Platforme odnosno pružanje zajedničkih alata za poljoprivredne MSP da bi zadržali poziciju na međunarodnom tržištu promicanjem inovacija. Za tu svrhu WP3 ima 3 glavna aspekta : (1) definiranje pristupa i usluga koje će Platforma osigurati poljoprivrednim MSP –ima ; (2) definiranje područja djelovanja , horizontalne teme, tradicionalno poljoprivredne sektore na koje se ovi pristupi i usluge iz Platforme pridonose; (3) definiranje minimalnih standarda , u smislu konkurentskih kapaciteta i inovacijskih potencijala , koji bi trebao biti u vlasništvu poljoprivrednih poduzeća koji bi pristupili uslugama koje Platforma nudi. PP-i proizvode dva glavna referentna dokumenta ’ Izvješće o značaju pristupa i jačanju konkurentnosti primarnog sektora’ i ’Operativni priručnik za usvajanje razvojnih pristupa u poljoprivredi’ koji je temeljna baza za implementaciju daljnjih projektnih aktivnosti. (WP4, WP5,WP6).

4. WP4: Start up međunarodne trajne Platforme primarnog sektora

WP namjerava uspostaviti ’ transnacionalnu trajnu platformu za konkurentnost u primarnom sektoru’, odnosno trajni međunarodni sustav podrške za MSP-a kojim će upravljati projektni partneri. Platforma će predstavljati alat s kojima će pristupi i usluge definirane u WP3 biti dostupne i osigurane MSP-ma kao što je definirano u aktivnostima pokazujući potrebne potencijale definirane od strane partnera kako bi se uspješno uvele inovacije i povećala konkurentnost. Međutim , Platforma za poljoprivredna MSP-a neće predstavljat samo „katalog usluga“ dostupan MSP –ma , već će predstavljati međunarodni virtualni ’meta klaster’ za MSP-e koji će kao što je već navedeno u aktivnostima , surađivati ,stvoriti sinergiju i agregirati kritičnu masu. MSP će surađivati ne samo sa projektnim partnerima već i međusobno , pokrećući procese koje podupiru zajedničke potrebe te osnivanje sporazuma te udruživanja. WP je usmjeren na opremu i start - up međunarodne platforme ( u smislu ljudskih resursa i IT instrumenta) po: (1) ’trening partnera u projektu’ -unutarnje osoblje koje će omogućiti usluge ; (2) postaviti mjesto za IT alate koji podupiru dostavu usluga , također integriranje wiki alata.’ Zajednica ’ poljoprivrednih uslužnih djelatnika i MSP a ,osnovana unutar platforme, biti će u mogućnosti privući i aktivirati sinergiju ,na nacionalnoj i regionalnoj razini , sa institucijama i drugim poslovnim podražavajućim dionicima koji će imati koristi od mrežnih sadržaja i koji će poboljšati njihovu sposobnost da obavljaju svoje institucionalne uloge.

5. WP5: Pilot akcije za primjenu usluga, te za promicanje nematerijalne vrijednosti primarne djelatnosti

WP5 sastoji u pilot aplikaciji, u sklopu ’međunarodne trajne platforme za konkurentnost u primarnom sektoru’ pristupe i usluge definirane u WP3, kako bi pokazali svoju učinkovitost za generiranje inovacija i jačanja konkurentnosti primarnog sektora. Pilot testiranje će se provoditi uz potporu alata i tehničkih usluga koju osigurava platforma i njeno osoblje ,donoseći činjenične rezultate ciljnim skupinama o učinkovitosti takvog pristupa i alata. Pored toga, WP će podešavati procedure i alate za pružanje usluga osnovanih u transnacionalnoj platformi. Realizacija pilot aktivnosti imati će visoku demonstrativnu vrijednost, u smislu prijenosa pristupa i alata u poljoprivredni sektor koji se obično apliciraju za inovacije i konkurentnost drugih sektora. Sljedeći specifični efekti biti će ostvareni kroz: (1) poljoprivredni MSP biti će potaknuti uvesti inovacije i uspostaviti mrežu, oponašajući povećanje performansi onih uključenih u pilot projekte; (2) lokalne /regionalne/međunarodne institucije imat će priliku poboljšati politike integrirajući nove pristupe i alate za inovativnost u poljoprivredi; (3) poslovno potporni dionici imat će priliku poboljšati kapacitete i efektivnost u postizanju institucionalnih ciljeva . WP uključuje: (1) ’ natjecanje ideja’ odabir najboljih pilot projekata predloženih od strane MSP-a; (2) implementiranje pilot projekata; (3) ciljano širenje rezultata pilot projekata na regionalnoj i transnacionalnoj razini.

6. WP6: Procjena rezultata , kapitalizacija i smjernice za politike

WP je usmjeren na vrednovanje i kapitalizaciju pristupa i metodologija za konkurentnost poljoprivrednih MSP-a s ciljem promicanja njihove integracije u politiku u svim uključenim regijama. U praktičnom smislu WP namjerava prevesti dokaze o povećanju konkurentnosti MSP, koje proizlaze iz provedbe projekta, u političke smjernice i obveze koji će osigurati nastavak projektnih rezultata na šira geografska područja i nakon završetka projekta. U tom pogledu partnerstvo će se također obvezati na daljnju izgradnju projektnih rezultata na osnovi ’ pakta o praćenju projekta’ postavljenog tijekom faze provedbe projekta. Politike smjernica biti će dostupne na lokalnoj ,regionalnoj, nacionalnoj i transnacionalnoj razini uključujući i sudjelovanje EU institucija i specifičnih Upravnih Tijela makro-regionalnih strategija (Dunav). Kako bi osigurali vlasništvo nad rezultatima projekta, WP predviđa procjenu učinkovitosti metodologije i pristupa. Evaluacija projektnih rezultata će se provoditi uz sudjelovanje poljoprivrednih MSP, dalje podupirući integraciju projektnih rezultata u strukture politika vezanih za inovacije u poljoprivredi. WP aktivnosti će poticati izgradnju kapaciteta sljedećim ciljnim skupinama:

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web