App4Inno Projekt

A projekt háttere és főbb célkitűzései

A projekt által lefedett terület erős mezőgazdasági potenciállal rendelkezik, ugyanakkor jelentős mértékű izolációtól szenved. Délkelet-Európában a mezőgazdaság vonatkozásában területenként nagyon eltérő ütemű fejlődésről lehet beszélni. Az agrár KKV-k jellemzően nem tudtak versenyképességre szert tenni a nemzetközi piacon, általánosságban megfogalmazható, hogy nemigen tudnak túllépni a lokális piacokon, a nagy piacokat nagyvállalatok és EU-n kívüli versenytársak uralják.

A projekt legfőbb fókusza a mezőgazdasági KKV-k alacsony versenyképessége, melynek fő okai az innováció, a K+F tevékenységek valamint a nemzetköziesedést elősegítő szolgáltatások hiánya. A célkeresztben a jó minőségű/tradicionális termékek innovációs potenciálja áll. A projekt célja egy transznacionális szolgáltatási platform létrehozása mely támogatja az innovációs tevékenységet, a technológia transzfert és az agrár KKV-k együttműködését így hozzájárulva ahhoz, hogy ezek a szervezetek bekapcsolódjanak a nemzetközi vérkeringésbe és versenyképes résztvevők legyenek a nemzetközi piacon.

További információkért kattintson az alábbi címekre:

A projekt módszertani megközelítései »

A projekt eredmény-orientált megközelítése összhangban áll a Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program (SEE OP) által körvonalazott ’látható és konkrét együttműködési projektek’-et támogatásának koncepciójával. Minden projekt tevékenység „tudás alapú”, azaz a partnerség által közreadott és megosztott szakértelmen és a közös módszertanra támaszkodik. Első lépésben a projekt során olyan megközelítések és módszertanok kerülnek kidolgozásra, amelyek alkalmasak a mezőgazdasági KKV-k versenyképességének növelésére, valamint egyúttal meghatározásra kerülnek azok a specifikus ágazatok és KKV típusok, amelyek esetében adott módszer a legnagyobb hatékonysággal tud a kitűzött célok eléréséhez hozzájárulni és a lehető legnagyobb eredményt felmutatni (WP3 – 3. munkacsomag). Erre azért van szükség, hogy elérhetővé és használhatóvá váljanak azok az operatív támogató eszközök, amelyek a versenyképesség javítását célozzák kifejezetten adott beavatkozási területre szabottan (azaz azokra a területekre és ágazatokra szabottan, amelyek a kifejlesztett új szolgáltatásokat felhasználják majd). Ezek az eszközök és megközelítések (HR és IT eszközök) a későbbiek során egy újonnan létrehozott nemzetközi támogató rendszer működését fogják szolgálni, amelyek a KKV-k nemzetköziesedésének támogatását tűzi ki céljául. Ezen rendszer „működtetői, üzemeltetői” adott régióban maguk a partnerek. A rendszer célja nemzeti szintű szinergikus hatás elérése a közreműködő szervezetek, intézmények, technológiai és innovációs szerepelők között: összekötni, összekapcsolni a lehetséges szereplőket és az együttműködések elősegítése (WP4 – 4. munkacsomag).

A létrehozandó transznacionális szolgáltatási platform egyfajta „meta-klaszter” formájában fog megvalósulni, amelyet a résztvevő agrár KKV-k fognak alkotni. Célja az ezek közötti együttműködés megvalósítása, a szinergiák kihasználása és a kritikus tömeg mozgósítása/elérése érdekében. A gyakorlati alkalmazása az előbb kifejtett megközelítésnek kísérleti projektek révén fog megvalósulni, amelyet a KKV-k fognak bemutatni és rendelkezésre bocsátani, hogy ezen „kiválósági példákon” keresztül képessé váljanak innovatív és versenyképes folyamatok nagy területet/tömeget átfogó elindítására, azaz ezek alkalmazása kiindulópont legyen más régiókban/területeken is új innovációs folyamatok számára. Ezen kísérleti akciók, megközelítések és alkalmazott eszközök, módszerek iránymutatást adnak az ágazati politikák kezeléséhez a jövőben, mintegy alulról felfelé irányuló koncepciót érvényesítve a tervezési folyamatokban helyi és nemzeti szinten (WP6 – 6. munkacsomag). A cél, hogy a nevezett megközelítések és eszközök kidolgozásában részt vegyenek a helyi agrár KKV-k és egyéb érdekeltek.

A mezőgazdaság egy rendkívül rugalmatlan szektor, melyet meghatároznak a helyi szokások továbbá a vállalkozókat más szektorokhoz viszonyítva magas átlagéletkor jellemzi. Ebben a társadalmi és kulturális környezetben az innováció megjelenítése csak akkor lehetséges, ha a célok, célkitűzések, módszerek és eszközök könnyen hozzáférhetők a célcsoportok számára, a KKV-nak kidolgozott javaslatok, üzenetek, módszerek könnyen érthetők és alkalmazhatók, valamint hogy ezek azokra a helyi szükségletekre és tradíciókra építenek, amelyek meghatározzák a helyi kultúrát.

Az innováció és versenyképesség megerősítésének célkitűzése egyúttal azt is jelenti, hogy a projekt komolyan foglalkozik a megvalósításba bevont országok és régiók nemzeti és regionális ágazati politikáival. Ágazati szinten, a projektszintű közös megközelítés és eszközök kidolgozása a mezőgazdasági innováció és versenyképesség előmozdítására és a közreműködő menedzserek készségeinek fejlesztése a fő nemzeti és regionális mezőgazdasági és vidékfejlesztési politikákkal összhangban és egységben történik.

Célcsoportok és érdekeltek »

A projekt célcsoportja minden a mezőgazdaságban érintett résztvevő. A legfontosabb célcsoportok: üzleti támogató szereplők, azaz azon technológiai és innovációs szereplők, amelyek különböző szolgáltatásokat nyújtanak a KKV-k számára, és amelyek másrészről közvetítőként működnek a KKV-k valamint az intézmények és K+F szereplők között. A legfontosabb üzleti támogatást nyújtó szereplők a projekt megvalósításába közvetlenül bevonásra kerültek mint partnerek. Helyi, regionális és nemzeti intézmények, amelyek a projekt eredményeit felhasználva javaslatokhoz jutnak ágazati politikájuk és a kormányzati intézkedések fejlesztéséhez. A projekt eredményei az EU-s és nemzeti szintű támogatások hatékonyabb felhasználását segítik elő az agrár KKV-k esetében hozzájárulva azok versenyképességének növeléséhez.

A létrehozott szolgáltatásokat közvetlenül felhasználó agrár KKV-k, és amelyeken a szolgáltatások a kísérleti akciók keretei között bevezetésre/tesztelésre kerülnek. Ezek a KKV-k a kísérleti akciók kifejlesztésébe és megvalósításába is bevonásra kerülnek azokat a potenciális KKV-kat képviselve (mintegy példaként szolgálva azon KKV-k számára), akik versenyképességük javítása érdekében ezen szolgáltatásokat a későbbiek során alkalmazhatják. Helyi szemináriumokon keresztül fogja a projekt ezt a célkitűzést elérni.

A projekt főbb érdekelt csoportjai a következők: a termelési láncban soron következő vállalatok (különös tekintettel az agrár-élelmiszeripari vállalatokra), amelyek így kiváló minőségű alapanyagokhoz jutnak. Tudományos intézmények a mezőgazdaság területén (egyetemek, kutatócsoportok…), amelyek képessé válnak a kutatásaik üzleti értékesítésére/ kutatási és technológia transzferre a helyi tradicionális termékek termelési folyamatainak fejlesztéséhez, javításához hozzájárulva ezáltal. Mezőgazdasági vállalkozások különböző szövetségei és tömörülései, amelyek a projekt által nyújtott szolgáltatásokon keresztül megerősíthetik szerepüket.

Végső fogyasztók/felhasználók, amelyek így minőségi és biztonságos termékekhez jutnak. Minden célcsoport és érintett számára ingyenes és könnyű hozzáférést biztosít a partnerség a projekt eredményeihez, mind a versenyképesség javítását célzó állandó platformhoz, mind pedig a projekt keretében felállított tréningeken való részvételhez.

Várható eredmények »

A legfontosabb várható eredmények a következők: működési módszerek és eszközök, interaktív weboldal wiki és twitter eszközökkel, transznacionális állandó platform a primer szektor versenyképességének növelésére, web-alapú rendszer a transznacionális platform számára, illetve módszertan az adatok gyűjtésére és elemzésére, kísérleti akciók, közös cselekvési terv, képzési szemináriumok és tréningek, transznacionális tanulmányutak, tanulmányi látogatások a kísérleti akciókat végrehajtó KKV-k telephelyén (döntéshozókkal és érdekeltekkel), nemzetközi konferenciák, célzott találkozók (workshopok) a döntéshozók és helyi agrárszereplők között.

Ezek hatására a következők várhatók: A projekt által generált nemzetközi platform elérhetővé válik a KKV-k számára. Az itt megosztott tudás, tapasztalat, jó gyakorlat és kísérleti akciókból származó adaptációs lehetőségek fokozni fogják a termelési folyamatok hatékonyságát és optimalizálni a termelési eszközök felhasználását. Létrejön a mezőgazdasági KKV-knak és egyéb aktoroknak egy olyan nemzetközi hálózata, amely képessé teszi őket a nemzetközi piacokon való megjelenésre. Több szolgáltatás válik elérhetővé a technológiai és innovációs szereplők részéről a KKV-k számára. A politikai döntéshozás az ágazati politikai fejlesztési irányokhoz javaslatokat kapnak mintegy alulról felfelé irányuló koncepció keretében, amely lehetővé teszi a helyi igények érvényesülését és az uniós és nemzeti források/támogatások jobb, hatékonyabb felhasználását.

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web