Munkacsomagok

WP1: Transznacionális projekt és pénzügyi management:

A WP a kedvezményezettek valamennyi tevékenységére vonatkozik, ami az APP4INNO megvalósítását segíti: technikai, gazdasági és pénzügyi tevékenységének irányítása és beszámolók készítése. Céljai a következől: 1) a projekt megfelelő tartalmi végrehajtása (outputok és indikátorok időben történő megvalósítása); 2) hatékony és eredményes pénzgazdálkodás, ERFA és IPA-alapok kezelésével és az EU horizontális politikáival kapcsolatos kötelezettségek teljesítése; 3) gördülékeny kommunikáció a partnerek, illetve az érintett program szervek között. A LP felelős a teljes projekt menedzsmentért, amit a kedvezményezettek közösen végeznek, a Projekt Irányító Bizottság felügyelete alatt. PSC biztosítja a fő stratégiai döntéseket a megvalósítás során és figyelemmel kíséri az eredményeket. A végrehajtás folyamatai ezt követően a Projekt Auditban lesznek nyomon követhetőek, ahol a projekt adminisztratív menedzsmentjének valamennyi szereplője és kimenetele meghatározásra kerül. A szoros együttműködést és koordinációt a Project Help Desk segíti. Minden kedvezményezett gondoskodik a saját meghatározott tevékenységeinek technikai-adminisztratív irányításáról és a kapcsolódó pénzügyi elszámoltathatóságról. A LP biztosítja a teljes technikai-adminisztratív és pénzügyi projektmenedzsmentet a programhatóságok felé.

WP2: Kommunikációs tevékenységek

A WP a projekt valamennyi információs tevékenységéhez és tudásmenedzsmentjéhez kapcsolódik, amelynek a célja széles körben való figyelemfelkeltés a politikai döntéshozók, a gazdasági szereplők és a közvélemény szintjén, illetve technikai ismeretek és innováció megjelenítése a mezőgazdaságban. Ezért minden PP kijelöl egy kommunikációs menedzsert, aki a PHD-vel szorosan együttműködik. A tevékenységek a közös külső és belső stratégia alapján valósulnak meg mind nemzetközi, mind regionális szinten. A világos bemutatás és nagyfokú felismerhetőség érdekében a WP kialakítja a projekt koordinált profilját, amely a belső és külső kommunikáció során is használatra kerül. A kommunikációs eszközök között szerepel az elektronikus média (weboldal és wiki eszközök), illetve digitális és nyomtatott anyagok pl. brosúrák és szórólapok. Ezek minden projekt nyelven megjelennek, így biztosítva a tartalmak széles körű megértését és elterjedését. Ezen horizontális kommunikációs eszközök mellett a projekt eredményeinek terjesztése a célcsoportok felé a technikai WP-k keretében várható, ahol a célcsoport és a politikai döntéshozók informálása történik meg különböző események során (WP5 és WP6). A partnerek felhasználják a releváns helyi/országos és nemzetközi hálózataikat, hogy stratégiai kommunikációs partnerségeket hozzanak létre és aktívan tesznek közzé cikkeket magazinokban és folyóiratokban (IPA-PP2). A rendezvények (kick-off meeting, záró konferencia) a projekt tartalmának és eredményeinek határokon átnyúló terjesztését is biztosítják bevonva a helyi döntéshozókat és érdekelt feleket.

WP3: Eszközök, szolgáltatások és célok fejlesztése a primer szektor versenyképességének érdekében

A WP3 célja, hogy meghatározza a módszertani keretet a WP4 Platformjának létrehozásához. Meghatározza a platform jellemzőit a Platform fő tevékenységének módozatai, tartalmai és célkitűzései szempontjából, azaz közös eszköztámogatást nyújt a mezőgazdasági kis-és középvállalkozásoknak az innováció megjelenésének támogatásával, annak érdekében, hogy a nemzetközi piacon sikeresen működjenek. Ezért a WP3 három fő kérdéssel foglalkozik: (1) azon megközelítések és így szolgáltatások meghatározása, amelyeket a WP4 Platformja nyújt majd a mezőgazdasági KKV-knak; (2) a cselekvési területek meghatározása, amelyek horizontális témájúak, keresztirányúak a hagyományos mezőgazdasági ágazatok számára, és amelyekhez a WP4 Platform megközelítései és szolgáltatásai is hozzájárulnak; (3) minimumkövetelmények meghatározása kompetitív kapacitások és az innovációs potenciál szempontjából, amellyel a mezőgazdasági vállalatoknak rendelkeznie kell, hogy hozzáférjenek a Platform által biztosított megközelítésekhez és szolgáltatásokhoz. A partnerek két fő referenciadokumentumot hoznak létre: „Beszámoló a fontosabb megközelítésekről, melyek elősegítik a primer szektor versenyképességét” és „Operatív kézikönyv a mezőgazdasági fejlesztési megközelítések adaptálásához”, melyek további projekt tevékenységek végrehajtásának alapját képezik (WP4, WP5, WP6).

WP4: A primer szektor versenyképességét támogató állandó transznacionális platform elindítása

A WP célja, hogy létrehozza a „primer szektor versenyképességét támogató állandó transznacionális platformot”, azaz egy állandó transznacionális KKV támogató rendszert, melyet a projekt partnerek üzemeltetnek.

A platform képviseli azt az eszközt, amelyen keresztül a WP3-n belül meghatározott megközelítések és szolgáltatások elérhetők lesznek azoknak a KKV-knak melyek a meghatározott cselekvési területekhez tartoznak és rendelkeznek a partnerek által meghatározott szükséges potenciállal, ami szükséges az innováció sikeres alkalmazásához és a versenyképesség növeléséhez. Ugyanakkor a mezőgazdasági kis-és középvállalkozások versenyképességét segítő platform nem puszta „szolgáltatás katalógus” a KKV-k számára, hanem sokkal inkább egy transznacionális virtuális KKV meta-kluszter, ami a meghatározott cselekvési területeken együttműködést generál, szinergiákat alakít ki és kritikus tömeget egyesít. A KKV-k nem csak a projekt partnerekkel tudnak kapcsolatba lépni, hanem egymással is beindítva ezzel a szükségletek megosztását támogató folyamatokat, illetve megállapodások és közös vállalkozások létrehozását. A WP középpontjában a transznacionális szolgáltatási platform beindítása áll (emberi erőforrások és informatikai eszközök) a következő lépések által: (1) projekt partnerek azon belső munkatársainak tréningje, akiknek ténylegesen meg biztosítania kell a WP3-ban meghatározott szolgáltatásokat; (2) a szolgáltatások kivitelezését támogató informatikai eszközök üzembe helyezése és a meghatározott wiki eszközök integrálása. A mezőgazdasági szolgáltatást támogató szereplők és a KKV-k platformon létrejött „Közössége” képes lesz szinergiák vonzására és aktiválására országos és regionális szinten egyaránt. Intézmények és más üzleti támogató szereplők szintén profitálnak a hálózati tartalmakból és így fejleszthetik kapacitásaikat, melyekkel intézményi szerepeiket ellátják.

WP5: Kísérleti intézkedések a vonatkozó szolgáltatások alkalmazására és az elsődleges tevékenység immateriális értékének támogatására

A WP5 részei a WP3-n belül meghatározott megközelítések és szolgáltatások kísérleti alkalmazása a „primer szektor versenyképességét támogató állandó transznacionális platformon” belül, annak érdekében, hogy igazolják hatékonyságukat és alkalmasságukat az innováció generálása és a primer ágazat versenyképességének megerősítése terén. A kísérleti intézkedésekre a platform és annak munkatársai által nyújtott eszközök és a technikai szolgáltatások segítségével kerül sor, tényszerű bizonyítékot nyújtva ezzel a célcsoportoknak a megközelítések és eszközök hatékonyságáról. Ezen túlmenően a WP lehetővé teszi a transznacionális platformon belül létrehozott szolgáltatásnyújtás eljárásainak és eszközeinek finomítását.

Így a kísérleti intézkedések megvalósítása rendkívüli demonstratív értékkel bír olyan megközelítések és eszközök mezőgazdasági ágazat számára történő átadásának szempontjából, amelyeket általában más ágazatok innovációs potenciáljának és a versenyképességének növelésére alkalmaznak. Az alábbi konkrét hatások jönnek létre a kísérleti intézkedések megvalósításával: (1) mezőgazdasági KKV-k ösztönzése az innováció alkalmazására és hálózatok létrehozására, illetve a kísérleti intézkedésekben részt vevők megnövekedett teljesítményének emulálása (utánzása); (2) helyi / regionális / nemzeti intézmények számára lehetőség adódik, hogy javítsák a meglévő politikáikat új mezőgazdasági innovációs megközelítések és eszközök segítségével; (3) üzleti támogató szereplők (a partnerségen belül és kívül egyaránt) lehetőséget kapnak, hogy fejlesszék képességeiket és eredményességüket intézményi céljaik elérése érdekében.

A WP magában foglalja: (1) „ötletek versenye” a KKV-k által javasolt legjobb kísérleti intézkedések kiválasztásához; (2) kísérleti tevékenységek végrehajtása; (3) a kísérleti tevékenységek eredményeinek célzott terjesztése mind regionális, mind transznacionális szinten.

WP6: Az eredmények értékelése, kapitalizációja és politikai beszámolók

A WP a mezőgazdasági KKV-k versenykésességét segítő megközelítések és módszerek érvényesítésére és kapitalizációjára összpontosít, hogy elősegítse szakpolitikai integrációjukat az összes érintett régióban. Gyakorlati szempontból a WP le kívánja fordítani a KKV-knak a projekt megvalósításából származó fokozott versenyképességének bizonyítékait politikai beszámolókra és kötelezettségekre, amelyek biztosítják a projekt eredményeinek folyamatosságát szélesebb földrajzi területen a projekt befejeződése után is. Ebben a tekintetben a partnerség is kötelezettséget vállal, hogy tovább épít a projekt eredményeire egy „projekt nyomon követési paktum” útján, ami már a projekt végrehajtási szakaszában létrejön. Politikai beszámolók jelennek meg mind helyi, regionális, nemzeti és transznacionális szinten, beleértve az uniós intézmények és a makroregionális stratégiák Szakértői Csoportjainak részvételét (Duna).

A projekt eredményeinek széleskörű tulajdonjogának biztosítása érdekében a WP előirányozza a WP3-ban meghatározott módszerek és megközelítések hatékonyságának értékelését. A projekt eredményeinek értékelésére a mezőgazdasági kis-és középvállalkozások részvételével kerül sor, tovább erősítve a projekt eredményeinek integrációját a mezőgazdasági innováció strukturális politikáiba. A WP tevékenységek a következő célcsoportok kapacitásfejlesztését ösztönzik:

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web