Upcoming webinar in Bulgaria

Description:

Main EU trends and programs in 2014 and 2020 for funding of projects of SMEs, social enterprises, for employment and social inclusion. Wednesday, November 06, 2013 3:00 PM.

The first part of the training will provide general information about the new Bulgarian operational programs, in force in the next program period 2014-2020 for funding of projects in the area of education and innovation, SMEs, regional development, environment, etc. The second part of the training will focus on EU programs in the period 2014-2020, focus to support SMEs, social enterprises,innovations, creation of employment opportunities and social inclusion like programs COSME, Horisont 2020,etc.

Обучението е насочено към запознаване на участниците в web-инара с основните моменти и документи с касателство към управлението и изпълнението на проекти, финансирани по двете програми. Ще бъдат разгледани казуси от практиката и грешки, допускани при управлението на проектите.

Todorka Dimitrova nagy

Presenter: Todorka Dimitrova

Biography:

CEO of Varna Economic Development Agency since 1997 and project manager with extensive experience in project elaboration and management, training and consultancy in the area of start-ups and SMEs, social enterprises, business planning, etc. Мember of the Enterprise Policy Group - Business Chamber in the period 2007-2012. The group was established at DG "Enterprise and Industry" of the European Commission to consult it about policies and strategic issues concerning SMEs development and innovations. National Contact Point for the EU Eco-Innovation Program since 2007.

Изпълнителен директор на Агенцията за икономическо развитие Варна от 1997 г. и ръководител проекти, с богат опит в разработването и управлението на проекти, в обучението и предоставяне на консултации в областта на стартиращи фирми, малки и средни предприятия, социалните предприятия, бизнес планиране и други. Член на Групата за политики към предприятията - Бизнес Камара в периода 2007-2012. Групата бе създадена към ГД "Предприятия и промишленост" на Европейската Комисия за консултации на комисията относно политики и стратегически въпроси, свързани с развитието на МСП и иновациите. Национално звено за контакт по програма Еко-иновации на ЕК от 2007 г.

The online webinar can be accessed here: http://network.app4inno.eu/webinar-link

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web