Rezumatul proiectului

Rezumat sinteză

Proiectul SEE/D/0223/1.2/X “Elaborarea şi promovarea de noi metode şi instrumente pentru consolidarea competitivităţii şi inovării sectorului primar în Sud-Estul Europei”, cu acronimul APP4INNO, a fost lansat la 01.10. 2012, fiind finanţat prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei. Acţiunea se derulează în cadrul Programului, Axa Prioritară "Facilitarea inovării şi antreprenoriatului", domeniul de intervenţie "Dezvoltarea unui mediu favorabil antreprenoriatului inovativ".

Liderul proiectului este Veneto Agricoltura – Agenţia Regională pentru Agricultură, Silvicultură şi sectoarele Agro-Alimentare din Italia. La realizarea proiectului sunt implicaţi în total 15 parteneri din Italia, Ungaria, Bulgaria, Grecia, România, Serbia, Albania, Croaţia şi Ucraina.

APP4INNO are ca punct de plecare nevoia creării unor reţele transnaţionale în rândul microîntreprinderilor şi întreprinderilor mici, de natură să genereze procese durabile de inovare şi să mobilizeze masa critică. În acest scop, proiectul vizează înfiinţarea unui sistem transnaţional pentru susţinerea competitivităţii şi exploatarea potenţialului de inovare a IMM-urilor agricole din regiunile Europei de Sud-Est, crearea condiţiilor-cadru pentru facilitarea accesului IMM-urilor la inovare, transfer tehnologic şi cooperare ca elemente cheie pentru competitivitatea acestora pe pieţele internaţionale. Proiectul va acţiona prin "transferul" şi diseminerea abordărilor, serviciilor şi instrumentelor pentru îmbunătăţirea competitivităţii IMM-urilor agricole, nu numai în ceea ce priveşte îmbunătăţirea proceselor de producţie la nivelul unui singur IMM, dar, totodată şi primordial, formarea clusterelor de întreprinderi în vederea sporirii eficienţei mijloacelor de producţie aplicate.

În prima sa etapă, proiectul va stabili abordările şi metodologiile pentru consolidarea competitivităţii IMM-urilor agricole, precum şi sectoarele specifice (domeniile de acţiune) şi tipurile de IMM-uri în care abordările descrise pot avea cele mai eficiente rezultate (PL 3). Acest lucru este necesar pentru a pune la dispoziţie instrumentele operative de susţinere a competitivităţii adaptate particularităţilor fiecărei regiuni implicate. Abordările definite precum şi instrumentele conexe vor fi apoi instaurate prin intermediul unui sistem ( de resurse umane şi instrumente IT) transnaţional permanent de susţinere a IMM-urilor, găzduit de către parteneri şi capabil să activeze sinergiile cu instituţiile şi cu alţi actori din domeniul tehnologiei şi inovării la nivel naţional. Platforma transnaţională de servicii va reprezenta un "meta-cluster" transnaţional de IMM-uri care, în domeniile identificate ale proiectului/ acţiunii, vor fi capabile să colaboreze, să creeze sinergii şi să asigure masa critică.

Seminarul de lansare a proiectului este planificat pentru data de 24 octombrie 2012, în oraşul Pécs, Ungaria. La eveniment sunt invitaţi toţi factorii interesaţi.

Contextul şi obiectivul principal al proiectului »

În sud-estul Europei agricultura cunoaşte nivele de dezvoltare neomogene. Întreprinderile nu s-au putut dezvolta pentru a deveni competitive pe piaţa internaţională. Zona de acţiune a proiectului se caracterizează printr-un potenţial agricol puternic, dar suferă de izolare. Aceste IMM-uri ajung cu dificultate pe pieţele din afara graniţelor locale, iar, pe de altă parte, pieţele sunt dominate de întreprinderile mari şi de concurenţii din afara UE.

Proiectul abordează competitivitatea scăzută a IMM-urilor agricole, proces cauzat de lipsa inovării, cercetării şi dezvoltării (R&D) şi a serviciilor de internaţionalizare. Acesta vizează potenţialul inovator al producţiilor de înaltă calitate/tradiţionale urmărind crearea unei platforme transnaţionale de servicii pentru susţinerea inovării, transferului de tehnologie şi cooperare în cadrul IMM-urilor pentru competitivitatea lor pe pieţele internaţionale.

Inovarea propusă prin proiect constă în introducerea unui concept transnaţional care să vizeze lipsa inovării şi competitivităţii IMM-urilor agricole. Transferul metodelor şi instrumentelor specifice altor sectoare, de exemplu cele din industrie, către IMM-urile agricole reprezintă elementul cheie. Implicarea instituţiilor din sfera de decizie în politici poate contribui la obiectivele comune pentru o agricultură competitivă şi durabilă.

Abordarea metodologică »

Abordarea axată pe rezultate este în conformitate cu abordarea implementării Programului pentru susţinerea "proiectelor de cooperare vizibile şi specifice", după cum se subliniază în PO SEE. Toate activităţile proiectului sunt "bazate pe cunoaştere". Proiectul va defini abordările şi metodologiile de consolidare a competitivităţii IMM-urilor agricole, iar apoi va crea un sistem transnaţional de susţinere a IMM-urilor. Aplicarea abordărilor şi serviciilor se va realiza prin proiecte pilot. Planul de integrare va fi aliniat procesului de diseminare a realizărilor proiectului în alte regiuni şi ţări. Apoi, va avea loc o evaluare externă independentă. Metodologia proiectului prevede schimbul de principii cu IMM-urile agricole, părţile interesate şi grupurile ţintă implicate în proiect. Această abordare participativă de tip multi-nivel respectă cerinţele CE.

Agricultura este un sector rigid, limitat de cutumele locale, având o medie de vârstă a antreprenorilor mai ridicată decât în alte sectoare. În acest mediu social şi cultural, introducerea inovării se poate realiza numai dacă obiectivele, ţintele, metodologiile şi instrumentele sunt transmise grupurilor ţintă. "Mesajele" către IMM-uri vor fi clare, pornind de la nevoile locale, şi evidenţiind potenţialul tradiţiilor şi culturilor locale. Proiectul poate conta pe rolurile instituţionale ale parteneriatului pentru a contracara anumite constrângeri. Percepţia că politicile UE ar determina anumite limitări este diminuată de rolurile de susţinere a politicilor de către parteneri.

Pentru a evita suprapunerea cu măsurile Fondurilor Structurale, FEADR şi IPA, s-a efectuat o verificare. Consolidarea şi diseminarea inovării şi competitivităţii constituie o abordare concretă a politicilor naţionale şi regionale ale ţărilor şi regiunilor implicate. La nivel sectorial, scopul elaborării unor abordări şi instrumente comune în vederea promovării inovării şi competitivităţii în agricultură şi îmbunătăţirea competenţelor operatorilor este coordonat şi corelat cu principalele politici naţionale şi regionale în agricultură şi în mediul rural.

Principalele grupuri ţintă sunt instituţii şi actori din domeniul cercetării şi dezvoltării şi actori implicaţi în susţinerea afacerilor, care participă în calitate de parteneri. Instituţiile vor beneficia de oportunitatea îmbunătăţirii politicii şi acţiunilor guvernamentale. IMM-urile implicate vor acţiona ca un nucleu de agregare pentru un număr mare de IMM-uri. Părţile interesate sunt: întreprinderi din viitoarele segmente ale lanţurilor de producţie, instituţii ştiinţifice din sectorul agricol, asociaţii agricole de antreprenori şi consumatorii finali. Toate grupurile ţintă şi toţi beneficiarii vor avea acces deplin şi gratuit la toate rezultatele proiectului.

Produse şi rezultate aşteptate »

Principalele rezultate sunt următoarele: metododologii şi instrumente operaţionale, un site interactiv cu instrumente wiki şi twitter, platforma transnaţională pentru competitivitatea sectorului primar, sistem Web pentru platforma transnaţională, metodologie pentru colectarea şi analiza datelor. Impactul constă într-un venit mai mare pentru IMM-urile agricole, ceea ce face sectorul agricol mai atractiv pentru generaţiile tinere, având rol în păstrarea funcţiilor sociale şi de mediu ale agriculturii.

Participarea grupurilor ţintă şi a beneficiarilor reprezintă garanţia faptului că rezultatele constituie răspunsul pentru nevoile existente la nivel local. Sustenabilităţile instituţionale şi politice sunt asigurate prin profilul instituţional al partenerilor. Sustenabilitatea va fi promovată în contextul acţiunilor de implicare a instituţiilor şi prin planul de integrare a proiectului. Sustenabilitatea financiară a noilor structuri este asigurată prin managementul financiar şi implicarea operativă a partenerilor. Transferabilitatea rezultatelor se va realiza prin activităţile de diseminare. Partenerii vor promova realizările proiectului în cadrul altor reţele.

Cele 11 regiuni cu caracteristici socio-economice, de infrastructură şi culturale diferite fac parte din 9 ţări, astfel, aria de cooperare aferentă proiectului este reprezentativă pentru întreaga zonă ESE. Implicarea întreprinderilor constituie plus valoare transnaţională pentru crearea oportunităţilor de cooperare şi internaţionalizare a sistemelor productive locale.

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web