DESCRIEREA PACHETELOR DE LUCRU ŞI A ACTVITĂŢILOR

PL1: Proiectul transnaţional şi managementul financiar

PL se referă la toate activităţile desfăşurate de către beneficiari pentru implementarea corectă a Proiectului APP4INNO, inclusiv întreaga activitatea tehnică, economică şi financiară de management şi de raportare. Ea vizează următoarele obiective: 1) implementarea corespunzătoare a proiectului din punct de vedere al conţinutului, prin realizarea produselor şi indicatorilor în timp util; 2) management financiar corect, îndeplinirea obligaţiilor legate de gestionare a fondurilor FEDR şi IPA, precum şi a celor legate de politicile orizontale ale UE; 3) flux eficient de comunicare între parteneri, precum şi cu organismele implicate în Program. Partenerul Lider de Proiect răspunde în totalitate de managementul proiectului, care va fi rezultatul activităţii comune a tuturor beneficiarilor, sub supravegherea unui Comitet Director al Proiectului (PSC/ Project Steering Committee). Comitetul Director emite principalele decizii strategice privind implementarea integrală şi, totodată, monitorizează realizările proiectului. Procesele de implementare vor fi reprezentate prin “ Ghidul de Audit a Proiectului ", în care vor fi identificaţi corespunzător toţi actorii şi produsele managementului administrativ al proiectului. Colaborarea şi coordonarea susţinută va fi asigurată prin serviciul de Help Desk al Proiectului. Fiecare beneficiar se ocupă de managementul tehnic-administrativ al propriilor activităţi specifice şi a obligaţiilor contabile aferente. Partenerul Lider asigură întregul management tehnic-administrativ şi financiar al proiectului faţă de Autorităţile /Organismele Programului.

PL2: Activităţi de comunicare

PL se referă la toate activităţile de informare, diseminare şi management al conţinutului proiectului, având în vedere creşterea gradului de conştientizare la nivelul factorilor de decizie, operatorilor şi publicului larg şi răspândirea know-howului tehnic şi inovării în agricultură. În acest scop, fiecare PP numeşte un director de comunicare, care va lucra direct cu serviciul de Help Desk al Proiectului. Activităţile se realizează conform unei strategii interne şi externe atât la nivel transnaţional cât şi regional. Pentru o prezentare clară şi pentru un nivel ridicat de vizibilitate PL va elabora un profil de coordonare a Proiectului care va fi utilizat în toate activităţile de comunicare internă şi externă. Activităţile de comunicare se realizează în special prin utilizarea mijloacelor electronice (site web şi instrumente wiki), precum şi copii digitale şi tipărite ale materialelor, de exemplu, broşuri şi pliante. Ambele se vor realiza în toate limbile proiectului pentru a se asigura o înţelegere largă şi diseminarea informaţiilor. Pe lângă aceste mijloace de comunicare orizontale, diseminarea rezultatelor proiectului în rândul grupului ţintă este prevăzută în PL tehnice, în care sunt prevăzute şi evenimente pentru implicarea grupului ţintă şi creşterea nivelului de conştientizare a factorilor de decizie. Partenerii vor utiliza reţelele lor locale / naţionale şi pe cele internaţionale pentru a crea alianţe strategice de diseminare şi a publica în mod activ articole în ziare şi reviste. Vor fi planificate evenimente de diseminare transfrontalieră a conţinutului şi rezultatelor proiectului (întâlnirea de lansare, conferinţa finală), cu implicarea factorilor de decizie şi a beneficiarilor locali.

PL3: Elaborarea instrumentelor, serviciilor şi obiectivelor pentru competitivitatea sectorului primar

PL 3 are drept scop definirea cadrului metodologic pentru crearea Platformei PL4. Acesta defineşte caracterisiticile platformei privind modalităţile, conţinutul şi obiectivele activităţii principale a Platformei adică furnizarea unui instrument obişnuit de sprijinire a IMM-urilor agricole pentru a-şi păstra poziţia pe piaţa internaţională, prin promovarea inovării. În acest scop, PL3 are în vedere următoarele trei aspecte principale: (1) definirea metodelor şi, implicit a serviciilor oferite de către Platformă IMM-urilor agricole, (2) definirea domeniilor de interveţie, care sunt temele orizontale, transversale sectoarelor agricole tradiţionale, la care contribuie metodele şi serviciile oferite de platformă, (3) definirea standardelor minime privind capacităţile competitive şi potenţialul de inovare, pe care întreprinderile agricole ar trebui să le deţină pentru a accede la metodele şi serviciile Platformei. PP vor produce două documente de referinţă principale, "Raportul privind abordările semnificative de consolidare a competitivităţii sectorului primar" şi "Manualul Operaţional pentru adoptarea modalitaţilor de dezvoltare în agricultură", care vor sta la baza implementării acţiunilor ulterioare ale proiectului (PL4, PL5, PL6).

PL4: Lansarea platformei transnaţionale permanente pentru competitivitatea sectorului primar

PL4 vizează crearea "platformei transnaţionale permanente pentru competitivitatea sectorului primar", care constă într-un sistem permanent de susţinere a IMM-urilor transnaţionale coordonat de partenerii de proiect. Platforma va reprezenta instrumentul prin intermediul căruia se vor furniza abordările şi serviciile către IMM-urile aparţinând domeniilor descrise în proiect şi care deţin potenţialul necesar definit de către parteneri pentru a introduce cu succes inovarea şi a spori competitivitatea. Totuşi, platforma transnaţională de servicii pentru competitivitatea IMM-urilor agricole nu reprezintă o simplă "listă de servicii" oferite IMM-urilor, aceasta este un "meta-cluster" transnaţional, virtual de IMM-uri care, în domeniile identificate în proiect, are rolul de a coopera, a crea sinergii şi a agrega masa critică. IMM-urile pot interacţiona nu numai cu partenerii de proiect, dar şi între ei, generând procese de susţinere a nevoilor şi stabilirea de acorduri şi de afaceri comune. PL se axează pe dotarea şi lansarea platformei (privind resursele umane şi instrumentele IT) prin: (1) perfecţionarea "personalului intern care va trebui să furnizeze efectiv serviciile respective; (2) instalarea instrumentelor IT care vor asigura furnizarea serviciilor şi, de asemenea, integrarea instrumentelor wiki. "Comunitatea" actorilor în sprijinul serviciilor agricole şi IMM-urilor, create în cadrul platformei, este capabilă să atragă şi să activeze sinergiile, la nivel naţional şi regional, cu instituţii precum şi cu alţi factori de susţinere a afacerilor care vor beneficia de conţinutul reţelei şi îşi vor spori capacitatea pentru îndeplinirea rolului lor instituţional.

PL5: Acţiuni pilot pentru aplicarea serviciilor şi promovarea valorii imateriale a activităţii principale

PL5 constă în aplicaţia pilot, în cadrul "platformei transnaţionale permanente pentru competitivitatea sectorului primar", a abordărilor şi serviciilor definite în PL3, pentru a demonstra eficienţa şi oportunitatea acestora de a genera inovaţie şi a consolida competitivitatea sectorului primar. Testarea pilot se va realiza prin intermediul instrumentelor şi serviciilor tehnice furnizate de platformă şi personalul acesteia, aducând dovezi concrete pentru grupurile ţintă asupra eficienţei unor astfel de metode şi instrumente. În plus, PL va corela foarte exact procedurile şi instrumentele pentru furnizarea serviciilor prevăzute în platforma transnaţională. Prin urmare, acţiunile pilot vor avea o mare valoare demonstrativă, în ceea ce priveşte transferul către sectorul agricol al metodelor şi instrumentelor aplicabile de obicei în inovarea şi competitivitatea altor sectoare. Acţiunile pilot vor genera următoarele efecte speciale: (1) IMM-urile agricole vor fi stimulate să introducă inovarea şi să creeze reţele, favorizând emulaţia prin performanţele sporite ale celor implicaţi în acţiunile pilot; (2) instituţiile locale / regionale / naţionale vor putea să-şi îmbunătăţească politicile prin integrarea de noi abordări şi instrumente de inovare în agricultură; (3) actorii susţinători ai afacerilor vor avea oportunitatea de a-şi îmbunătăţi capacităţile şi eficienţa pentru atingerea scopurilor lor instituţionale. PL include: (1) o "competiţie de idei" pentru selectarea celor mai bune acţiuni-pilot propuse de IMM-uri, (2) implementarea acţiunilor pilot; (3) diseminarea direcţionată a rezultatelor acţiunilor pilot atât la nivel regional cât şi transnaţional.

PL6: Evaluarea rezultatelor, valorificarea şi stabilirea politicilor

PL este axat pe validarea şi valorificarea abordărilor şi metodologiilor pentru competitivitatea IMM-urilor agricole, în scopul facilitării integrării lor în politici în toate regiunile implicate. În termeni practici PL îşi propune să transpună dovezile unei competitivităţi sporite a IMM-urilor, ca efect al implementării proiectului, în elemente de politici şi angajamente care să asigure continuarea rezultatelor proiectului pe o zonă geografică mai extinsă mult după încheierea proiectului. În acest sens, parteneriatul îşi va asuma dezvoltarea rezultatelor proiectului prin intermediul unui “acord de proiect de tip "follow-up" stabilit în timpul implementării proiectului. Referinţele privind politicile vor fi furnizate la nivel local, regional, naţional şi transnaţional, inclusiv prin implicarea instituţiilor UE şi a Grupurilor de Coordonare specifice strategiilor macro-regionale (Dunărea).

Pentru a asigura proprietatea asupra rezultatelor proiectului pe scară cât mai largă, PL va prevedea evaluarea eficienţei metodologiilor şi abordărilor. Evaluarea rezultatelor proiectului se va realiza prin participarea IMM-urilor agricole, susţinând integrarea ulterioară a realizărilor proiectului în politici structurale pentru inovare în agricultură. Activităţile PL vor facilita formarea competenţelor / capacităţilor următoarelor grupuri ţintă:

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web