Pjeset e projektit

PP1: Projekti Transnacional dhe menaxhimi financiar

PP ka të bëjë me të gjitha aktivitetet e kryera nga përfituesit për një zbatim të shëndoshë të APP4INNO, duke përfshirë të gjithë aktivitetin teknik, ekonomik dhe financiar të menaxhimit dhe raportimit. Ajo ka këto qëllime: 1) zbatimin e duhur të përmbajtjes së mençur të projektit, duke realizuar në kohën e duhur të gjitha rezultatet dhe treguesit, 2) menaxhim të shëndoshë financiar, përmbushjen e detyrimeve që lidhen me menaxhimin e fondeve ERDF dhe IPA, si dhe ato që lidhen me politikat horizontale te BE-së; 3) rrjedhë komunikimi të qetë mes partnerëve, si dhe me organet relevante Programit. Partneri Udheheqes është përgjegjës për menaxhimin e projektit të tërë, që do të kryhet bashkërisht nga të gjithë përfituesit, nën mbikqyrjen e Komitetit Drejtues të Projektit (KDP). KDP-ja siguron vendimet kryesore strategjike në lidhje me zbatimin e tërë, si dhe të monitoron arritjet e projektit. Proceset e zbatimit do të prezantohen në një 'Trail Auditimit të Projektit” në të cilin të gjithë aktorët dhe rezultatet e menaxhimit administrativ të projektit do të identifikohen në mënyrë të rregullt. Bashkëpunimi i ngushtë dhe koordinimi do të sigurohet nga një Zyre Koordinuese e Projektit. Çdo përfitues kujdeset për menaxhimin tekniko-administrativ të aktiviteteve të veta të veçanta dhe të detyrave të lidhura me përgjegjshmërinë financiare.UP siguron menaxhimin e tërë tekniko-administrativ dhe financiar të projektit ndaj Autoriteteve te Programit.

PP2: Aktivitetet e komunikimit

PP ka të bëjë me të gjitha aktivitetet e informacionit, shpërndarjen dhe menaxhimin e njohurive të projektit, duke synuar rritjen e ndërgjegjësimit të përbashkët gjerësisht në nivelin e politikëbërësve, operatorëve dhe publikut të gjerë dhe në përhapjen gjerësisht te know-how teknike dhe te risive në bujqësi. Për këtë qëllim, cdo PP do të emërojë një menaxher të komunikimit, i cili do të punojë në kontakt të ngushtë me PHD. Aktivitetet do të realizohen në bazë të një strategjie të përbashkët të brendshme dhe të jashtme si në nivel ndërkombëtar dhe rajonal. Për një prezantim të qartë dhe një shkallë të lartë të njohjeje PP do të zhvillojë një profil te koordinuar te projektit që do të përdoret në të gjitha komunikimet e brendshme dhe të jashtme. Mjetet për kryerjen e aktiviteteve të komunikimit janë nëpërmjet përdorimit të mediave elektronike (website dhe mjete wiki) si dhe kopje dixhitale dhe fizike te materialeve, p.sh. broshura dhe fletëpalosje. Të dyja do të zhvillohen në të gjitha gjuhët e projektit në mënyrë që të sigurohet një kuptim i gjerë dhe përhapje e përmbajtjeve. Bazuar ne këto mjete të komunikimit horizontal, shperndarja e rezultateve të projektit per target grupet e synuara është parashikuar në PP teknike, në të cilën janë parashikuar ngjarje për përfshirjen e grupit të synuar dhe ndërgjegjësimin e politikëbërësve (PP5 dhe PP6). Partnerët do të shfrytëzojnë rrjetet e tyre përkatëse lokale / kombëtare dhe ndërkombëtare për të krijuar aleanca strategjike shpërndarjeje dhe në mënyrë aktive do të botojë artikuj në gazeta dhe revista. Ngjarjet ndërkufitare per përhapjen e përmbajtjes dhe rezultateve të projektit janë planifikuar (Takimi i prezantimit, konferenca finale), me përfshirjen e politikëbërësve dhe aktorëve lokalë.

PP3: Zhvillimi i mjeteve, shërbimeve dhe synimeve për konkurrencën e sektorit primar

PP3 synon përcaktimin e kuadrit metodologjik për themelimin e Platformës së PP4. Kjo përcakton karakteristikat e platformës në aspektin e modaliteteve, përmbajtjes dhe objektivave te aktivitetit kryesor te Platformes, përkatësisht ofrimin e një mjet mbështetës të përbashkët për SME-bujqësore në mënyrë që të mbajë një pozicion në tregun ndërkombëtar, duke promovuar risi. Për këtë qëllim, PP3 trajton tre aspekte kryesore: (1) Përkufizimi i qasjeve dhe për këtë arsye e shërbimeve që Platforma duhet të ofrojnë për NVM-bujqësore; (2) përcaktimi i fushave të veprimit, të cilat janë tema horizontale, transversale të sektorëve bujqësore tradicionale, në të cilën kontribuojnë qasjet dhe shërbimet e ofruara nga Platforma; (3) Përkufizimi i standardeve minimale, në aspektin e kapaciteteve konkurruese dhe të risive te mundshme, që duhet të jenë në pronësi të ndërmarrjeve bujqësore për të hyrë në përqasjet dhe shërbimet e ofruara nga Platforma. PP realizojnë dy dokumente kryesore referues, 'Raport mbi përqasjet e rëndësishme për të forcuar konkurrueshmërinë e sektorit primar' dhe 'Manualin Operacional për adoptimin e përqasjeve të zhvillimit në bujqësi' që do të përbëjnë bazën për implementimin e veprimeve të mëtejshme të projektit (PP4, PP5 , PP6).

PP4: Fillimi i platformës transnacionale të përhershme për konkurrencën e sektorit primar

PP synon të themelojë 'platformën transnacionale të përhershme për konkurrencën e sektorit primar', dmth një sistem të përhershëm transnacional mbështetje për NVM që përpunohet nga partnerët e projektit. Platforma do të përfaqësojë mjetin me të cilin përqasjet dhe shërbimet e përcaktuara brenda PP3 do të jenë kusht për SME-të që i përkasin fushave të përcaktuara të veprimit dhe duke treguar potencialet e nevojshme të përcaktuara nga partnerët në mënyrë që të prezantoje risitë e suksesshme dhe të rrisë konkurrencën. Megjithatë, platforma transnacionale e shërbimit për konkurrencën NVM-ve bujqësore nuk do të përfaqësojë thjesht një 'katalog te shërbimeve' në dispozicion të NVM-ve, por ajo do të përbëjë një 'gjysme-grup' virtual transnacional te SME-ve, në fushat e identifikuara të veprimit, do të bashkëpunojë , të krijojë sinergji dhe një masë kritike agregate. NVM-të do të jenë në gjendje të ndërveprojnë jo vetëm me partnerët e projektit, por edhe në mesin e tyre, duke krijuar procese mbështetëse për ndarjen e nevojave dhe ngritjen e marrëveshjeve dhe bizneseve të përbashkëta. PP është e fokusuar në pajisjen dhe fillimin e platformës se shërbimit transnacional (në aspektin e burimeve njerëzore dhe instrumenteve IT) nga: (1) Trajnimi i stafit të brendshem te partnerëve te projektit te cilet do të duhet të ofrojne aktualisht shërbimet; (2) vendosjen në vend të mjeteve IT që do të mbështesin ofrimin e shërbimeve, edhe integrimin mjeteve wiki. 'Komuniteti' i ​​ shërbimeve bujqësore mbështet aktorë dhe SME-te, të themeluara në kuadër të platformës, do të jetë në gjendje për të tërhequr dhe për të aktivizuar sinergji, në nivel kombëtar dhe rajonal, me institucione, si dhe aktorë të tjerë në mbështetje të biznesit që do të përfitojnë prej përmbajtjes së rrjetit dhe për të përmirësuar kapacitetin e tyre për të kryer rolet e tyre institucionale.

PP5: Veprimet pilot për aplikimin e shërbimeve dhe për promovimin e vlerës së jomateriale të aktivitet primar

The PP5 konsiston në aplikimet pilote, në kuadër të 'platformës transnacional të përhershme për konkurrencën e sektorit primar' të përqasjeve dhe shërbimeve të përcaktuara në PP3, në mënyrë që të demonstrojnë efikasitetin e qëndrueshmërinë e tyre për të gjeneruar inovacion dhe për të forcuar konkurrencën e sektorit primar.Testimi pilot do të kryhet me ndihmën e mjeteve dhe shërbimeve teknike të ofruara nga platforma transnacionale dhe stafi i tij, duke sjellë dëshmi faktike për grupet e synuara në efektivitetin e këtyre përqasjeve dhe mjeteve. Përveç kësaj, PP do të gjeje procedurat dhe mjetet për ofrimin e shërbimeve të ngritura në platformën transnacionale. Realizimi i veprimeve pilot, pra, do të ketë një vlerë të larte demonstrative, në aspektin e transferimit në sektorin e bujqësisë të përqasjeve dhe mjeteve të aplikuara zakonisht për risite dhe konkurrueshmërinë në sektorët e tjerë. Efektet e mëposhtme specifike do të gjenerohen me realizimin e veprimeve pilote: (1) NVM bujqësore do të stimulohen për të futur risi dhe për të krijuar rrjete, duke imituar performancat e rritura te atyre të përfshira në veprimet pilote; (2) institucionet lokale / rajonale / kombëtare do të kenë mundësi për të përmirësuar politikat duke integruar qasjet e reja dhe mjetet për risi në bujqësi; (3) aktorët mbështetëse të biznesit do të kenë mundësi të përmirësojne kapacitetet dhe efektivitetin e tyre në arritjen e qëllimeve të tyre institucionale. PP përfshin: (1) nje 'konkurrence idesh’ për përzgjedhjen e veprimeve pilot më të mira të propozuara nga NVM; (2) zbatimi i veprimeve pilot (3) përhapjen e rezultateve te synuara te veprimeve pilot si në nivel rajonal edhe transnacional.

PP6: Vlerësimi i rezultateve, kapitalizimi dhe adresimi/orientimi për politikat

PP është e fokusuar në vlefshmërinë dhe kapitalizimin e përqasjeve dhe metodologjive për konkurueshmërinë e SME-ve bujqësore në mënyrë që të promovojnë integrimin e tyre në politikat në të gjitha rajonet e përfshira. Në terma praktike PP synon të përkthejnë dëshmitë e një konkurrueshmërie të rritur të SME-ve, që rrjedhin nga zbatimi i projektit, në adresat e politikave dhe angazhimeve të cilat do të sigurojnë vazhdimësinë e rezultateve të projektit në një zonë më të gjerë gjeografike, edhe pas përfundimit të projektit . Në këtë drejtim partneriteti do të përkushtohet në ndërtimin e mëtejshëm mbi rezultatet e projektit me anë të një 'Paktit te vazhdimesise se projektit” të vënë në vend gjatë fazës së zbatimit të projektit. Adresimi/orientimi i Politikave do të sigurohet në nivel lokal, rajonal, kombëtar dhe transnacional, duke përfshirë edhe përfshirjen e institucioneve të BE-së dhe grupeve të caktuara udhëheqëse të strategjive makro-rajonale (Danubi).
Në mënyrë që të sigurohet një pronësi e madhe e rezultateve të projektit, PP parashikon vlerësimin e efektivitetit të metodologjive dhe përqasjeve. Vlerësimi i rezultateve të projektit do të kryhet me pjesëmarrjen e SME-ve bujqësore, duke mbështetur më tej integrimin e arritjeve të projektit në politikat strukturore për risi në bujqësi.
Aktivitetet e PP do të inkurajojnë ngritjen e kapaciteteve të grupeve të synuara në vijim:

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web