Përmbledhja e projektit

Krijimi dhe promovimi i perqasjeve të reja dhe mjeteve për forcimin e konkurrueshmërisë së sektorit primar dhe risive në Evropën Juglindore

Projekti SEE/D/0223/1.2/X "Krijimi dhe promovimi i përqasjeve të reja dhe mjeteve për forcimin e konkurrueshmërisë së sektorit primar dhe risive në Evropën Juglindore" me akronimin APP4INNO ka filluar më 1 tetor 2012, me mbështetjen financiare të Programit Transnacional të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore. Veprimi është nën boshtin e prioritet të programit "Lehtësimi i novacionit dhe sipërmarrjes", zona e ndërhyrjes "Zhvillimi i mjedisit të përshtatshëm për sipërmarrje inovative"

Partneri udheheqes i projektit është Veneto AGRICOLTURA - Agjencia Rajonale e Bujqësisë, Pylltarisë dhe sektorët Agro-ushqimore nga Italia. Se bashku janë gjithsej 15 partnerë nga Italia, Hungaria, Bullgaria, Greqia, Rumania, Serbia, Shqipëria, Kroacia dhe Ukraina.

Projekti APP4 Inno përcakton si pikënisje për nevojën e krijimit të rrjeteve transnacionale në mes të ndërrmarrjeve të vogla dhe mikro të afta të krijojnë proceset e përhershme të inovacionit dhe për të mobilizuar nje masë kritike. Për këtë qëllim, ai ka qëllim të ngrejë një sistem mbështetje të konkurrencës transnacionale për të shfrytëzuar potencialet e inovacionit të NVM-ve bujqësore në të gjithë rajonet e EJL-së, duke lejuar krijimin e kushteve të kornizës për SME-të për të hyrë në transferimin e teknologjisë, inovacionit dhe bashkëpunimit si çelësat e tyre madhore për konkurrueshmërinë në tregjet ndërkombëtare. Ajo do të veprojë përmes "transferimit" dhe përhapjes së përqasjeve, shërbimeve dhe mjeteve për të përmirësuar konkurrueshmërinë e SME-ve bujqësore, jo vetëm në drejtim të përmirësimit të proceseve prodhuese në nivel të NVM-ve të vetme, por gjithashtu, dhe mbi të gjitha, në drejtim të ndërmarrjeve te grupuara në mënyrë që të rrisë efikasitetin e mjeteve të aplikuara të prodhimit.

Në lëvizje e tij të parë, projekti do të përcaktojnë përqasjet dhe metodologjitë për forcimin e konkurrueshmërisë së SME-ve bujqësore si dhe sektorëve të veçantë (fushat e veprimit) dhe llojet e NVM-ve, ku përqasjet e përcaktuara mund të ketë rezultate më efektive (PP3). Kjo është e nevojshme në mënyrë që të vërë në dispozicion mjetet operative mbështetëse për konkurrencën të përshtatura për çdo territor të përfshirë. Përqasjet e përcaktuara dhe mjetet e lidhura pastaj do të vihen në vend me pajisjen (në aspektin e burimeve njerëzore dhe instrumenteve IT) të një sistemi të përhershëm mbështetës transnacional për NVM, organizuar nga partnerët dhe të aftë për të aktivizuar sinergji, në nivel kombëtar, me institucione si dhe aktorë të tjerë të teknologjisë dhe inovacionit.Platforma e shërbimit transnacional do të përfaqësojë një "gjysme-grup " transnacional të SME-ve, që në fushat e identifikuara të veprimit, do të mund të bashkëpunojnë, të krijojë sinergji dhe në masë kritike agregate.

Seminari për nisjen e projektit do të mbahet më 24 tetor, 2012 në Pecs, Hungari.Ngjarja është e hapur për aktorët e interesuar.

Për më shumë informacion mbi titujt më poshtë:

Në Evropën Jug-Lindore bujqësia është prekur nga një zhvillim jo-homogjen. »

Në Evropën Jug-Lindore bujqësia është prekur nga një zhvillim jo-homogjen. Ndërmarrjet nuk mund të zhvillojnë konkurrencën në tregun ndërkombëtar. Zona e projektit ka potenciale të fuqishme bujqësore, por vuan nga izolimi. Këto NVM zor se janë në gjendje për të arritur tregje përtej kufijve të tyre lokal, dhe tregjet janë dominuar nga ndërmarrje të madhe dhe konkurrentët jashtë-BE.

Projekti adreson konkurrueshmërinë e ulët të SME-ve bujqësore për shkak të mungesës së inovacionit, Kërkimit&Zhvillimit dhe internacionalizimit të shërbimeve. Ai fokusohet në potencialet e risive nga prodhimet me cilësi të lartë/tradicional dhe synon krijimin e një platforme transnacional të shërbimeve për mbështetjen e inovacionit, transferimin e teknologjisë dhe bashkëpunimin e SME-ve për konkurrencën e tyre në tregjet ndërkombëtare.

Risia e projektit qëndron në futjen e një koncepti transnacional adresuar mungesës së inovacionit dhe konkurrencës së NVM-ve bujqësore.Transferimi i metodologjive dhe mjeteve tipike të sektorëve të tjerë, si industrisë, për NVM-bujqësore është element kyç. Përfshirja e institucioneve politikë- bërëse mund të ndajë qëllime të përbashkëta për një bujqësi të qëndrueshme dhe konkurruese.

Përqasja e rezultat-orientuar është në përputhje me përqasjen e zbatimit të Programit të mbështetjes së... »

Përqasja e rezultat-orientuar është në përputhje me përqasjen e zbatimit të Programit të mbështetjes së ' projekteve të dukshme dhe konkrete të bashkëpunimit' sic janë të përshkruara në PO të EJL-së. Të gjitha aktivitetet e projektit janë 'të bazuar në njohuri ".Projekti do të përcaktojë metodat dhe metodologjitë për forcimin e konkurrueshmërisë së SME-ve bujqësore, më pas do të pajisë sistemin transnacional të mbështetjes së NVM. Aplikimi i metodave dhe shërbimeve do të bëhet nga projektet pilot. Plani i integrimit do të jetë i përshtatshëm për përhapjen e arritjeve të projektit në rajone dhe vende të tjera. Pastaj një vlerësim i jashtëm i pavarur do të vijojë. Metodologjia e projektit parashikon shkëmbimin e parimeve mes NVM-bujqësore, palëve të interesuara dhe të synuara të projektit. Kjo përqasje pjesëemarrëse dhe me shumë nivele përputhet me adresimet e KE-së.

Bujqësia është një sektor i ngurtë lidhur me zakonet lokale dhe me një moshë mesatare të sipërmarrësve më të lartë se në sektorë të tjerë. Në këtë mjedis shoqëror dhe kulturor, prezantimi i inovacionit mund të arrihet vetëm nëse objektivat, synimet, metodologjitë dhe mjetet janë ndarë me grupet e synuara. 'Mesazhet' ndaj NVM-ve do të jenë të qarta, mbështetur në nevojat e tyre lokale, duke vënë traditat dhe kulturat lokale në dritën e të qënit potencial. Projekti mund të mbështetet në rolet institucionale të partneritetit për reagimin te detyruar. Perceptimi i politikave të BE-së si kufizimet do të zbuten nga rolet mbështetëse të politikave të partnerëve.

Për të shmangur mbivendosjen me masat e Fondeve Strukturore, EAFRD dhe IPA, është kryer një kontroll. Përforcimi dhe përhapja e inovacionit dhe konkurrueshmërisë përbëjnë një adresë konkrete të politikave kombëtare dhe rajonale të vendeve dhe rajoneve të përfshira. Në nivel sektorial, qëllimi i zhvillimit të përqasjeve të përbashkëta dhe mjeteve për promovimin e inovacionit dhe konkurrencës në bujqësi dhe përmirësimin e aftësive të operatorëve është i koordinuar dhe koherent me politikat kryesore kombëtare dhe rajonale në bujqësi dhe zhvillimin rural.

Grupet kryesore të synuara janë institucionet dhe aktorët e K&ZH dhe aktorë mbështetës të biznesit, të cilët janë të përfshirë si partnerë. Institucionet do të kenë një mundësi për përmirësimin e politikave të tyre dhe veprimeve të qeverisë. NVM-të e përfshira do të veprojnë si bërthama grumbullimi për një numër të gjerë të SME-ve. Palët e interesuara janë: ndërmarrjet e segmenteve pasardhës të zinxhirëve prodhues, organe shkencore e sektorit të bujqësisë, shoqatat bujqësore të sipërmarrësve, dhe konsumatorët final. Të gjitha grupet e synuara dhe palët do të kenë qasje të plotë dhe të lirë të të gjitha rezultateve të projektit.

Expected main results are as follows: methodologies and operational tools... »

Rezultatet kryesore te pritshme janë si vijon: metodologjitë dhe mjetet operative, web site interaktive me wiki dhe mjetet Twitter, platformë transnacionale për konkurrencën e sektorit primar, sistem me bazë Web për platformën transnacionale, metodologji për mbledhjen e të dhënave dhe analiza. Ndikimi do të jetë një të ardhura më të larta për SME bujqësore, duke bërë sektorin bujqësor më tërheqës për brezat e rinj për të ruajtur funksionet mjedisore dhe sociale që luhen nga bujqësia.

Pjesëmarrja e grupeve të synuara dhe aktorëve do të sigurojë që rezultatet te jenë në përgjigje të nevojave lokale. Qëndrueshmëria institucionale dhe politike janë siguruar nga profili institucional i partnerëve. Qëndrueshmëria do të promovohet në kuadër të veprimeve për përfshirjen e institucioneve dhe nga plani normëzues i projektit. Qëndrueshmëria financiare e strukturave të reja është siguruar nga menaxhimi financiar dhe angazhimi operativ i partnerëve.Transferimi i rezultateve do të sigurohet nga aktivitetet e shpërndarjes. Partnerët do të promovojnë arritjet e projektit brenda rrjeteve të tjera.

11 rajone me karakteristika të ndryshme social-ekonomike, infrastrukturore dhe kulturore i përkasin 9 vende në këtë mënyrë zona e bashkëpunimit të projektit është përfaqësues i të gjithë zonës Juglindore. Përfshirja e ndërmarrjeve është një vlerë e shtuar transnacional për të krijuar mundësitë e bashkëpunimit dhe ndërkombëtarizimit të sistemeve lokale prodhuese.

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web