GLAVNI DELOVI PROJEKTA

Transnacionalnost projekta i finansijski menadžment

Ovaj deo projekta se odnosi na sve aktivnosti koje sprovode korisnici APP4INNO uključujući sve tehničke, ekonomske i finansijske aktivnosti upravljanja i izveštavanja. On ima za cilj: 1) pravilnu i sadržajnu primenu projekta, kroz blagovremeno ostvarivanje svih rezultata i indikatora, 2) zdravo finansijsko upravljanje, ispunjavanje obaveza koje se odnose na upravljanje ERDF i IPA fondovima, kao i one koje se odnose na EU horizontalne politike, 3) olakšanu komunikaciju među partnerima, kao i sa nadležnim telima (organima) programa. Vodeći partner je odgovoran za celokupno upravljanje projektom, koji će biti sproveden zajednički od strane svih korisnika, pod nadzorom Upravnog odbora projekta (PSC ). PSC donosi osnovne strateške odluke koje se odnose na celokupno sprovođenje i u obavezi je da prati dostignuća projekta. Proces implementacije će biti predstavljen u „Reviziji projekta " u kojoj će se prepoznati svi akteri i rezultati administrativnog upravljanja projektom. Čvrsta saradnja i koordinacija se obezbeđuje pomoću help-desk projekta. Svaki partner brine o tehničko-administrativnom upravljanju svojim posebnim aktivnostima povezanim sa finansijskim odgovornostima i dužnostima. Vodeći partner obezbedjuje obezbeđuje ceo tehničko-administrativni i finansijski projektni menadžment prema predviđenom Programu(Programme Authorities).

Komunikacione aktivnosti

Komunikacione aktivnosti se odnose na sve aktivnosti pružanja informacija, znanja i upravljanja projektom, u cilju podizanja opšte svesti uglavnom na nivou kreatora politike, operatera i javnosti i na širenje tehničkih znanja i inovacija u poljoprivredi. U tu svrhu, svaki partner imenuje PR-a (predstavnika za komunikaciju), koji će raditi u kontaktu sa PHD. Aktivnosti su realizovane u skladu sa unutrašnjom i spoljnom strategijom, kako na transnacionalnom, tako i na regionalnom nivou. Za jasnu prezentaciju i prepoznatljivost projekat je razvio profil namenjen za sve interne i eksterne komunikacije. Kao sredstva za obavljanje komunikacijskih aktivnosti koriste se elektronski mediji (web-sajt i viki-alati), kao i digitalne kopije materijala, tj. brošure i letci. Oba sredstva su razvijena u svim jezicima projekta, pa on omogućava dobro razumevanje i širenje informacija. Pored ovih sredstava komunikacije, dostupnost rezultata projekta usmerenih na ciljne grupe, pojavljuje se u tehničkim delovima, u kojima su predviđeni događaji za uključivanje ciljnih grupa i podizanje svesti kreatora mera. Partneri koriste svoje relevantne lokalne, nacionalne i međunarodne mreže za stvaranje strateških saveza (udruženja), širenje i aktivno objavljivanje članaka u magazinima i časopisima. Događaji prekograničnog informisanja o sadržaju projekta i njegovim rezultatima su zakazani (Kick-off sastanak, završna konferencija ), uz učešće domaćih institucija i zainteresovanih strana.

Razvoj alata, usluga i ciljeva za konkurentnost primarnog sektora

Deo projekta ima za cilj definisanje metodološkog okvira za uspostavljanje platforme. Platforma definiše karakteristike u pogledu modaliteta, sadržaja i ciljeva svojih glavnih aktivnosti, a to je uobičajeno sredstvo za podršku poljoprivrednim MSP, kako bi kroz promovisanje inovacija, održali poziciju na međunarodnom tržištu. To se ostvaruje kroz tri glavna aspekta: ( 1) definisanje pristupa, a samim tim i usluga koje treba da obezbedi platforma za poljoprivredne MSP, (2) definisanje oblasti delovanja koje su horizontalne teme, povezane sa tradicionalnim poljoprivrednim sektorom, kome doprinose pristupi i usluge koje pruža Platforma, (3) definisanje minimalnih standarda, u smislu konkurentske sposobnosti i inovacionog potencijala, koji bi trebalo da bude u vlasništvu poljoprivrednih preduzeća koja koriste pristupe i usluge Platforme. PPS proizvode dva glavna referentna dokumenta: "Izveštaj o bitnim pristupima za jačanje konkurentnosti primarnog sektora” i „Operativni priručnik za usvajanje razvojnih pristupa u poljoprivredi" koji su osnova za realizaciju daljih projektnih aktivnosti.

Početak transnacionalne stalne platforme za konkurentnosti primarnog sektora

Ovaj deo se odnosi na formiranje "transnacionalne stalne platforme za konkurentnosti primarnog sektora ", odnosno, mala i srednja preduzeća koja kroz transnacionalni sistem podrške vode partneri na projektu. Kroz platforme, pristupe i usluge koje se pružaju MSP koja rade u određenim oblastima delovanja treba pokazati potrebne potencijale definisane od strane partnera, kako bi se uspešno sprovelo uvođenje inovacija i povećanje konkurentnosti. Međutim, prekogranične usluge platforme za poljoprivrednu konkurentnost MSP nije samo „katalog usluga" za MSP, već one stvaraju transnacionalni virtuelni " meta - klaster " malih i srednjih preduzeća koja, u identifikovanim oblastima delovanja, sarađuju, stvaraju sinergiju i udružuju se. Mala i srednja preduzeća mogu da komuniciraju ne samo sa projektnim partnerima, već i međusobno, što je dovelo do potrebe za formiranjem udruženja i zajedničkih preduzeća. Projekat obuhvata deo koji se odnosi na opremu i puštanje u rad platforme ( u smislu ljudskih resursa i IT instrumenata): (1) obuka partnera na projektu „zaposleni koji pružaju usluge” , (2) podešavanje IT alata koji podržavaju pružanje usluga, i integrisanje viki-alata. "Zajednica " poljoprivrednih aktera podrške i usluga MSP, osnovana u okviru platforme je u stanju da privuče i aktivira sinergije, na nacionalnom i regionalnom nivou, sa institucijama, kao i drugim akterima za podršku poslovanju, koji imaju koristi od umrežavanja i poboljšanja njihovih kapaciteta za obavljanje svojih institucionalnih uloga.

Pilot akcije za primenu usluga i unapređenje nematerijalnih vrednosti primarne delatnosti

Ovaj deo projekta se sastoji od pilot aplikacije, u okviru "prekogranične stalne platforme za konkurentnosti primarnog sektora" od pristupa i usluga, sa ciljem da pokaže svoju efikasnost i pogodnosti za generisanje inovacija i jačanje konkurentnosti primarnog sektora. Pilot testiranje se sprovodi uz podršku alata i tehničkih usluga koje pruža platforma i zaposleni koji rade na njoj, a same ciljne grupe korišćenjem dokazuju o efikasnosti takvih pristupa i alata. Pored toga, procedure i alati za usluge će biti precizno podešeni. Kroz pilot aplikaciju se jasno izražava vrednost, u smislu prenosa pristupa i sredstava u poljoprivrednom sektoru koji se obično primenjuju za inovacije i konkurentnost drugih sektora. Sledeći posebni efekti će biti postignuti od strane pilot aktivnosti: (1) poljoprivredne MSP će biti stimulisane da uvedu inovacije i da se uspostavi mreža, po ugledu na povećani učinak onih koji su uključeni u pilot projekat, (2) lokalne-regionalne-nacionalne institucije će imati priliku da poboljšaju mere za integraciju novih pristupa i sredstava za inovacije u poljoprivredi, (3) podršku preduzećima - učesnici će imati priliku da unaprede svoje kapacitete i efikasnost u postizanju svojih institucionalnih ciljeva. To uključuje: (1) "takmičenje ideja" za izbor najboljih pilot aktivnosti predloženih od strane MSP, (2) sprovođenje pilot aktivnosti, (3) ciljano širenje rezultata pilot aktivnosti, kako na regionalnom, tako i na međunarodnom nivou.

Procena rezultata, kapitalizacije i adrese za politiku

Ovaj projektni deo je fokusiran na validaciju i kapitalizaciju pristupa i metodologija za konkurentnost poljoprivrednih malih i srednjih preduzeća u cilju promovisanja njihove integracije u politikama u svim regionima koji su uključeni u projekat. On prenosi činjenice o povećanoj konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, koje proizilaze iz projekta, u merama koje se sprovode i obavezama koje će obezbediti nastavak rezultata projekta na širem geografskom području i nakon njegovog završetka. U tom smislu, partneri se obavezuju na dalju nadogradnju rezultata projekta, kako bi se "follow-up Pakt projekta” adekvatno postavio tokom implementacije projekta. Mere komisije će biti prezentovane na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou, uključujući i institucije EU i specifične upravljačke grupe za makro-regionalne strategije (Dunav). U cilju da se obezbede što bolji rezultati projekta, ocenjivaće se pristupi i efektivnost metodologije. Evaluacija rezultata projekta biće izvršena uz učešće poljoprivrednih malih i srednjih preduzeća, pružanje podrške integraciji projektnih dostignuća u strukturne mere za inovacije u poljoprivredi.

Aktivnosti će podstaći izgradnju kapaciteta sledeće ciljne grupe:

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web