Projekat App4Inno

Uspostavljanje i promocija novih pristupa i sredstava za jačanje konkurentnosti primarnog sektora i inovacija u jugoistočnoj Evropi

Kratak rezime

Projekat SEE/D/0223/1.2/X "Uspostavljanje i promocija novih pristupa i sredstava za jačanje konkurentnosti primarnog sektora i inovacija u Jugoistočnoj Evropi" sa skraćenicom APP4INNO je počeo 1. oktobra 2012., uz finansijsku podršku South East programa transnacionalne saradnje. Akcija se sprovodi u okviru pravaca prioriteta programa kroz "Omogućavanje lakšeg funkcionisanja inovacija i preduzetništva", uz pomoć „Razvijanja povoljnih uslova za inovativno preduzetništvo”. Vodeći partner projekta je Veneto Agricoltura - Regionalna agencija za poljoprivredu, šumarstvo i poljoprivredno - prehrambeni sektor iz Italije. U projekat je uključeno ukupno 15 partnera iz Italije, Mađarske, Bugarske, Grčke, Rumunije, Srbije, Albanije, Hrvatske i Ukrajine.

Polazna tačka u projektu APP4INNO je bila potreba za stvaranjem transnacionalne mreže između malih i mikro preduzeća, koja mogu da uspostave trajne inovativne procese i istovremeno da mobilišu veći broj korisnika. U tu svrhu, on predstavlja podršku transnacionalnom sistemu konkurentnosti za iskorišćavanje inovacionih potencijala poljoprivrednih MSP širom regiona Jugoistočne Evrope, stvaranjem okvirnih uslova za lakši pristup MSP inovacijama, transfer tehnologije i bolje saradnje, kao glavnih preduslova za njihovu konkurentnost na međunarodnim tržištima. To će se postići kroz prenos i širenje pristupa, usluga i alata za poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u oblasti poljoprivrede, ne samo u smislu poboljšanja proizvodnih procesa na nivou jedinstvenog sektora MSP, nego, pre svega, u smislu udruživanja preduzeća, kako bi se povećala efikasnost i primena njihovih proizvoda.

Kao svoj prvi zadatak, projekat je definisao pristupe i metodologije za jačanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u oblasti poljoprivrede, kao i određena polja delovanja i vrste malih i srednjih preduzeća u kojima odredjeni pristupi mogu iskazati najbolje rezultate. To je neophodno kako bi imali na raspolaganju operativne alate za podršku konkurentnosti prilagođene svim partnerima uključenim u projekat. Definisani pristupi i alati su potom korišćeni za opremanje ( u smislu ljudskih resursa i IT instrumenata ) stalnog transnacionalnog sistema podrške malim i srednjim preduzećima, a svaki od partnera je bio u mogućnosti da aktivira saradnju sa institucijama, na nacionalnom nivou, kao i da bude kreator drugih tehnologija i inovacija. Transnacionalna servisna platforma predstavlja transnacionalni "meta- klaster" malih i srednjih preduzeća koja su u identifikovanim oblastima delovanja u stanju da sarađuju, stvore pravu sinergiju i akumuliraju kritičnu masu.

Za više informacija kliknite ispod:

Glavni cilj i istorija projekta »

U jugoistočnoj Evropi poljoprivreda se razvija u različitim stepenima. Retka su poljoprivredna preduzeća koja mogu da razviju konkurentnost na međunarodnom tržištu. Oblast obuhvaćena ovim projektom ima jak potencijal, ali “pati od izolacije”. Poljoprivredna MSP su jedva u stanju da dostignu tržište izvan svojih lokalnih granica, dok na tržištima dominiraju i vlada konkurencija između velikih preduzeća i multinacionalnih kompanija.

Projekat se odnosi na nisku konkurentnost poljoprivrednih MSP zbog nedostatka inovacija, istraživanja, razvoja i internacionalizacije usluga. On se fokusira na inovacije kvalitetnih potencijala od tradicionalne proizvodnje do uspostavljanja transnacionalne platforme usluga za podršku inovacijama, transferu tehnologije i saradnji malih i srednjih preduzeća kroz poboljšanje njihove konkurentnosti na međunarodnim tržištima.

Inovacija ovog projekta zasniva se na uvođenju koncepta nedostatka transnacionalne inovativnosti i konkurentnosti poljoprivrednih MSP. Prenos metodologija i alata koji se koriste od strane drugih sektora i industrija, na poljoprivredne MSP je ključni element. Zajedničko učešće u institucionalnom kreiranju politike u poljoprivrednom sektoru može dovesti do ostvarivanja ciljeva kroz stvaranje konkurentne i održive poljoprivredne proizvodnje.

Metodološki pristup »

Konstruktivniji pristup je u skladu sa pristupom za implementaciju programa podrške "vidljive i konkretne projektne saradnje" - kao što je navedeno u projektu. Sve projektne aktivnosti su zasnovane na znanju. Projekat definiše pristupe i metodologije za jačanje konkurentnosti poljoprivrednih malih i srednjih preduzeća, a zatim i priprema transnacionalni sistem za podršku MSP. Primena pristupa i usluga čini projekat održivim. Mainstreaming Plan širi dostignuća projekta u drugim regionima i zemljama. Nakon toga će uslediti nezavisna eksterna evaluacija. Metodologija projekta predviđa razmenu principa sa poljoprivrednim malim i srednjim preduzećima, učesnicima projekta i obuhvaćenim ciljnim grupama, participativno i na više nivoa u skladu sa politikom Evropske komisije.

Poljoprivreda je sektor vezan za navike lokalnog stanovništva sa prosečnom starošću preduzetnika većom nego u drugim sektorima. U takvom društvenom i kulturnom okruženju, uvođenje inovacija se može postići samo ako su ciljevi, metodologija i primena alata usklađeni sa ciljnim grupama. Rezultati u MSP sektoru će biti jasni, na osnovu njihovih lokalnih potreba, primenjujući tradiciju, navike i kulturološko nasledje kao osnovne potencijale. Projekat će koristiti institucionalne uloge Partnerstva za ublažavanje ograničenja, odnosno, smanjiće se uloga politike u podršci svih partnera.

Da bi se izbeglo preklapanje sa merama strukturnih fondova, EAFRD i IPA, izvršena je provera. Jačanje i širenje inovacija i konkurentnosti predstavlja konkretne aktivnosti nacionalnih i regionalnih politika zemalja i regiona koji su uključeni u projekat. Na nivou sektora, u cilju razvijanja zajedničkih pristupa i alata za unapređenje inovativnosti i konkurentnosti u poljoprivredi i poboljšanja veština zaposlenih, ovaj pilot projekat je koordinisan i koherentan sa glavnim nacionalnim i regionalnim politikama u oblasti poljoprivrede i u ruralnim područjima.

Glavne ciljne grupe su institucije, R&D akteri podrške preduzećima, koji su uključeni kao partneri. Institucije će imati priliku za poboljšanje svoje politike i aktivnosti. Mala i srednja preduzeća će delovati kao nukleus agregacije za veći broj novih preduzeća. Zainteresovane strane su: preduzeća iz raznih segmenata proizvodnih lanaca, naučne institucije poljoprivrednog sektora, poljoprivredna udruženja i krajnji potrošači. Sve ciljne grupe i zainteresovane strane će imati kompletan i slobodan pristup svim rezultatima projekta.

Rezultati i očekivani rezultati »

Glavni rezultati projekta su sledeći: određene operativne metodologije i alati, napravljen interaktivan web sajt sa viki-a i Tvitter-alata, utvrđene platforme za transnacionalnu konkurentnost primarnog sektora, web-bazirani sistem za transnacionalnu platformu, metodologija za prikupljanje i analizu podataka. Ostvariće se veći prihodi u poljoprivrednim MSP, što će ovaj sektor učiniti privlačnijim za mlađe generacije, a uticaće i na očuvanje ekoloških i socijalnih funkcija poljoprivrede.

Učešće ovih ciljnih grupa i zainteresovanih strana obezbediće da rezultati projekta pozitivno utiču na lokalne potrebe stanovništva. Institucionalna i politička održivost je osigurana institucionalnim profilom svakog partnera. Održivost projekta će biti promovisana u okviru akcije za uključivanje institucija i odredjenim planom projekta. Finansijska održivost novih struktura je obezbeđena od strane sistema finansijskog upravljanja i operativne posvećenosti partnera . Promocija rezultata će biti obezbeđena kroz aktivnosti diseminacije Rezultate i dostignuća projekta partneri će promovisati i u okviru drugih mreža.

Ovaj projekat obuhvata jedanaest regiona sa različitim društveno - ekonomskim, infrastrukturnim i kulturnim karakteristikama, kojima pripada 9 zemalja, i čime se ostvaruje saradnja u celoj jugoistočnoj Evropi. Uključuje transnacionalna preduzeća i utiče na razvijanje saradnje i mogućnosti za internacionalizaciju lokalnih proizvodnih sistema.

Veneto AgricolturametidVEDADDRIUCCICJCCIDRAMACONSVIPOCIHEAM-IAMBCPOKASHFINSALMA MONSMoAFCPCERPSAseb

European Union European Regional Development RefundSouth East Europe

Powered by: KETSH Web